This tender in no longer available.

Tender description

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

— aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiotu zamówienia.

— wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zdolność zawodowa

Część 1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od właścicieli nieruchomości, w ramach, którego lub, których odebrali odpady o łącznej ilości, co najmniej 1 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Część 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od właścicieli nieruchomości, w ramach, którego lub, których odebrali odpady o łącznej ilości, co najmniej 1 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

Składając ofertę na 2 części należy spełnić ten warunek łącznie.

Zdolność techniczna

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: następującymi środkami technicznymi:

1) bazą magazynowo-transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122);

2) pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przynajmniej w ilości – dla każdej części

— 2 pojazdami z funkcją kompaktującą przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 części musi wykazać dysponowanie, co najmniej:

— 4 pojazdami z funkcją kompaktującą przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy do odbioru odpadów powinny posiadać na wyposażeniu kamerę i aparat fotograficzny, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-02-28
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-02-28

10:10

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, POLSKA – sala konferencyjna.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa dział VI (art. 179– 182 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3 i 23.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Informacje dodatkowe

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości;

— część 1 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

— część 2 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

14.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych, w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z uwagi na ograniczenia liczby znaków w generatorze ogłoszeń szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, umów, RODO, komunikacji elektronicznej itd. zawarto w SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 90510000

Bidding information

Bidding deadline

28 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Puck

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r. Sektor I

Value

PLN Not specified

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r. Sektor I

1. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:

a. Odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w podziale na następujące frakcje:

— papier i tektura,

— metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

— szkło,

— bioodpady tzw. miękkie (trawa, liście, trociny, szczątki roślin, odpadki owocowe i warzywne),

— odpady zmieszane – rozumiane jako odpady powstałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,

— odpady wielkogabarytowe – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku, z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Puck, zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

b. Odbieranie wyżej wymienionych frakcji odpadów z pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności i kolorystyce oraz z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, stanowiącej załącznik do SIWZ oraz w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puck, stanowiącej załącznik do SIWZ.

2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Start

2020-04-01

Main site or place of performance

Gmina Puck, powiat pucki, województwo pomorskie, POLSKA

Award criteria

Cena

60

Aspekt środowiskowy

40

End

2021-03-31

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r. sektor II

Value

PLN Not specified

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r. sektor II

1. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:

a. Odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w podziale na następujące frakcje:

— papier i tektura,

— metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

— szkło,

— bioodpady tzw. miękkie (trawa, liście, trociny, szczątki roślin, odpadki owocowe i warzywne),

— odpady zmieszane – rozumiane jako odpady powstałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,

— odpady wielkogabarytowe – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku, z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Puck, zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

b. Odbieranie wyżej wymienionych frakcji odpadów z pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności i kolorystyce oraz z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, stanowiącej załącznik do SIWZ oraz w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puck, stanowiącej załącznik do SIWZ.

2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Start

2020-04-01

Main site or place of performance

Gmina Puck, powiat pucki, województwo pomorskie, POLSKA

Award criteria

Cena

60

Aspekt środowiskowy

40

End

2021-03-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified