This tender in no longer available.

Tender description

Zadanie nr 3A: drogi wojewódzkie na terenie RDW Puławy – strefa V, w szczególności drogi nr:

— 755: cały ciąg drogi,

— 759: cały ciąg drogi,

— 824: odc.: Józefów n. Wisłą–Annopol,

— 854: cały ciąg drogi,

— 855: cały ciąg drogi,

— 857: cały ciąg drogi; przy użyciu następujących jednostek sprzętowych Wykonawcy:

• piaskarka opłużona: 3 szt., 200 godzin / 1 sezon,

• pług średni: 1 szt., 80 godzin / 1 sezon,

• ładowarka do likwidacji zasp: 1 szt., 50 godzin / 1 sezon.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania każdego sprzętu do pracy na terenie całego RDW.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jedno oświadczenie, które powinno wskazywać na przynależność albo brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami składającymi oferty na poszczególne części.

Stosownie do tez zawartych w wyroku KIO 1637/17, KIO 1673/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. „odstąpienie od wykluczenia jest możliwe jedynie wówczas, gdy Wykonawcy wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w postępowaniu. Wcześniejszy przepis, przed nowelizacją różnił się w opisie czynności dotyczących postępowania identyfikowanych jako: złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp). Nie było zatem objęte zakresem normy złożenie ofert częściowych. Po nowelizacji należy zatem uwzględniać możliwość złożenia ofert częściowych w ramach prowadzonego postępowania, jako okoliczności wypełniającej dyspozycję normy prawnej. Norma prawna nie zawiera dalszych ograniczeń w jej stosowaniu, w tym wskazania, że oferty częściowe składane przez podmioty z grupy kapitałowej musiałyby być złożone w tej samej części, aby zachodziła podstawa do ich wykluczenia. A zatem, nie można wykluczyć również tej sytuacji, kiedy oferty składane są przez podmioty należące do wspólnej grupy kapitałowej na różne części w danym postępowaniu, jako działania, które może prowadzić do zakłócenia konkurencji w postępowaniu”;

f. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. f, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a, składa dokument, o którym mowa w lit. f)a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem lit. e, oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2 z wyłączeniem lit. e w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zamówień publicznych następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt V.2.1 SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie (przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na platformie informacji, dotyczących:

— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

— firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

— ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej JEDZ, stanowiącego załącznik w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga!

Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium;

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) wraz z formularzem cenowym;

c) załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) (załącznik G);

d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

g) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt XI.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie – w przypadku określonym w pkt 4 e, f, g.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.9.1 i 9.2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII.9.1 i 9.2, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VII.9.1 i 2 SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt VI.1.1–3 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 i 2, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wykaz i krótki opis warunków

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Minimalne warunki dotyczące:

1) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w ramach jednego sezonu zimowego usług zimowego utrzymania dróg przy użyciu piaskarek/solarek o wartości minimum 100 000,00 PLN bruttoi udokumentowanie, że usługi te wykonane zostały należycie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Uwaga:

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i w pkt VI.2.1–3 SIWZ.

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

Uwaga:

Zgodnie z wyrokiem trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 r. „artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego Wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

12:15

Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy, POLSKA, pokój nr 11.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-09-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Podana w pkt II.1.5 kwota obejmuje wartość zamówienia w ciągu 3 sezonów, łącznie z zamówieniami podobnymi (80 % wartości zamówienia podstawowego).

Podana w pkt II.2.6 kwota obejmuje wartość zamówienia podstawowego na 1 sezon.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587700

[email protected]

+48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587700

[email protected]

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587700

[email protected]

+48 224587700

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.2 million

Locations

Polska, Puławy

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 243,751

Zakres zamówienia obejmuje:

1) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania, ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do SIWZ);

2) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w terminie od dnia 31. października każdego z sezonów do zakończenia świadczenia usług objętych umową, tj. do dnia 30. kwietnia – zakończenia każdego z sezonów;

3) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania umowy, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby wymienione w § 4 ust. 2 umowy oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom wymienionym w § 4 ust. 2 umowy informacji o:

a. aktualnym stanie przejezdności dróg,

b. czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,

c. zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,

d. innych zdarzeniach zauważonych na drodze;

4) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości;

5) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych umową.

End

2023-04-30

Additional information

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) zgodnie z pkt IX SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 171 853,44 PLN netto w każdym sezonie.

Start

2020-10-31

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie RDW Puławy, POLSKA, – strefa V, w szczególności drogi nr:

— 755: cały ciąg drogi,

— 759: cały ciąg drogi,

— 824: odc.: Józefów n. Wisłą–Annopol,

— 854: cały ciąg drogi,

— 855: cały ciąg drogi.

SIMILAR TENDERS

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Air quality management

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Malta : San Gwann - Cleaning and treatment of soil

Malta

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling