This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Resko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania:

a) doświadczeniem: Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę lub usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły na podstawie umowy lub umów zawartych na okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i transport odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1 000 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m

3

przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m

3

);

b) sprzętem i urządzeniami:

— dwa pojazdy specjalistyczne, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz

— dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

— jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz

— jeden pojazd przystosowany do załadunku kontenerów bramowych typu KP – bramowiec.

Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122).

Wykaz i krótki opis warunków

a) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Resko, prowadzonego przez Burmistrza Reska;

c) wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz O Gospodarce Odpadami (https://bdo.mos.gov.pl/) (Zamawiający zweryfikuje wpis samodzielnie na podstawie danych Wykonawcy);

d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez GIOS, a wymagany art. 7 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

13:15

Otwarcie ofert nastąpi 19.8.2020 o godz. 13.15 za pośrednictwem platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/resko), w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, POLSKA, w pokoju nr 20.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie (https://platformazakupowa.pl/pn/resko)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
13:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587801

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000 PLN, wymagania dotyczące wadium określa SIWZ, rozdział 9.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ rozdział 6:

— w pkt 3, lit. f składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w pkt 3 lit. g składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w pkt 3 lit. h oraz i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych jak wyżej w odniesieniu do każdego z rodzaju dokumentu.

Wymagania dotyczące ofert składanych wspólnie są opisane w rozdziale 7 SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Lipiec 2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Electonic ordering will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – art. 198 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje znajdują się również w rozdziale 18 SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587801

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 90512000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Resko

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest:

a) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych gminy Resko;

b) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym: cmentarzy komunalnych, parku miejskiego, przystanków autobusowych, targowiska, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub komercyjne – pod działalność gospodarczą, w granicach administracyjnych gminy Resko;

c) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości, w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych;

d) wyposażenie w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów, oraz nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych na wniosek ich właścicieli;

e) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Resko, oraz przeprowadzanie remontów i konserwacji tych pojemników na zlecenie Zamawiającego;

f) utrzymanie w czystości miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów, opróżnianie pojemników oraz odbieranie wszystkich odpadów pozostawionych przy pojemnikach jak też uporządkowanie placu, na którym ustawione są pojemniki poprzez pozbieranie porozrzucanych odpadów i zamiecenie placu gniazda;

g) odbieranie po zgłoszeniu przez Zamawiającego odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK), zlokalizowanym w Resku przy ul. Zielonej.

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisami prawa, w szczególności:

— ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

— ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

— ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku,

— regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Resko uchwalonym przez Radę Miejską w Resku oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności kierowców pojazdów realizujących przedmiot zamówienia, osób wykonujących załadunek i rozładunek pojemników z odpadami itp., jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób egzekwowania wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę został określony we wzorze umowy, § 5, ust. 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina Resko, POLSKA

Award criteria

Termin płatności

20

Przeprowadzenie akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów

20

60

End

2023-12-31

Description of renewals

Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość przewidywanych zamówień uzupełniających nie może przekraczać 20 % wartości zamówienia; zamówienia będą polegać na powtórzeniu podobnych usług. Niniejszy zapis nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia powtórzonego zamówienia; jest to postanowienie fakultatywne.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling