Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup myjni – dezynfektorów, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

10:30

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Otwarcie ofert jest jawne.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-30
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów;

1.3. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie zamawiającego: zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty – dołączyć zał. 1.2 („Specyfik. techn.”) i 1.3 („Warunki gwar. jakości i serwisu”) oraz oświadczenia: oświadcz. potwierdzaj. posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zał. 1.1 i opisany w zał. 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadcz. te zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym zał. 1 do SIWZ.

3.2. na wezwanie zamawiającego (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):

3.2.1. deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. (dot. wszystkich klas wyrobu medyczn.),

3.2.2. certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asort. wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot. wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Załącznikami do oferty są:

1. formularz oferty,

1.1. formularz cenowy,

1.2. specyfikacja techniczna.

1.3 Warunki gwarancji jakości i serwisu;

2. JEDZ;

3. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdz. I SIWZ. Szczegół. info. dot. nin. zam. zawarte są w SIWZ na stronie www.szpital.rybnik.pl.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33191000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rybnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest zakup myjni – dezynfektorów, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacje techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). Dostawa odbędzie się transportem na koszt wykonawcy w terminie: do 30.11.2020 – parametr punktowany. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

Main site or place of performance

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

End

2020-11-30

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1, 1.2 i 1.3 do specyfikacji. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Pzp w wysokości 4 000,00 PLN.

Yes

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

60,00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified