This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. Sądy powszechne z obszaru apelacji rzeszowskiej zwane są dalej jednostkami sądownictwa. Wykaz jednostek sądownictwa zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety:

1. dostawa skanerów stacjonarnych, zgodnie z Zał. nr 1.1 do SIWZ;

2. dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4, zgodnie z Zał. nr 1.2 do SIWZ;

3. dostawa drukarek do okładek akt, zgodnie z Zał. nr 1.3 do SIWZ;

4. dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4, zgodnie z Zał. nr 1.4 do SIWZ;

5. dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor, zgodnie z Zał. nr 1.5 do SIWZ;

6. dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3, zgodnie z Zał. nr 1.6 do SIWZ;

7. dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor, zgodnie z Zał. nr 1.7 do SIWZ;

8. dostawa drukarek do drukowania kodów, zgodnie z Zał. nr 1.8 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy określa Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp wzór umowy stanowi treść SIWZ.

Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzanego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.

Na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.Urz. 2020 r. poz. 374 ze zm.) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w sposób należyty, co najmniej dwie podobne dostawy (umowy), o wartości nie niższej niż odpowiednio:

— w zakresie pakietu nr 1 – 14 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 2 – 150 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 3 – 40 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 4 – 90 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 5 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,

— w zakresie pakietu nr 6 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,

— w zakresie pakietu nr 7 – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,

— w zakresie pakietu nr 8 – 12 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w celu wykazania co najmniej dwukrotnego powtórzenia wykonania prawidłowej dostawy, każdy z ww. Wykonawców powinien spełnić warunek w całości w zakresie tego pakietu/pakietów, który/które będzie realizował.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Za podobne dostawy Zamawiający rozumie dostawy urządzeń drukujących i kopiujących, takich jak: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych.

W cepu potwierdzenia ww. wymagań należy przedłożyć:

wykaz dostaw (nie dotyczy pakietów nr 5, 6, 7) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wzór formularza Wykaz dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

Forma dokumentu na dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

deklarację zgodności CE lub równoważną dla oferowanego sprzętu (dotyczy pakietów 1–8).

Forma dokumentów: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana przez Zamawiającego suma gwarancyjna ubezpieczenia OC – nie mniej niż odpowiednio:

— w zakresie pakietu nr 1 – 14 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 2 – 150 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 3 – 40 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 4 – 90 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 5 – 5 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 6 – 15 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 7 – 18 000,00 PLN,

— w zakresie pakietu nr 8 – 12 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z ww. Wykonawców powinien spełnić warunek w całości w zakresie tego pakietu/pakietów, który/które będzie realizować.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jeden pakiet, suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż łączna suma gwarancyjna wymagana dla tych pakietów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia ww. warunków:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, jak wskazano w pkt 6.2 ppkt 2 SIWZ.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

11:05

We wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, pokój nr 126 (I piętro).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do upływu terminu składania ofert, przekazał Zamawiającemu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwaga: Oświadczenie JEDZ należy złożyć zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.13 niniejszej SIWZ.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Forma oświadczenia: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wykaz asortymentowo cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (odpowiednio 1.1–1.8) do SIWZ (Załącznik nr 1 (odpowiednio 1.1–1.8) do SIWZ, jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu);

b) dokumenty potwierdzające parametry stanowiące kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 15.9 ppkt b tiret 1–13 (w przypadku nie dostarczenia dokumentu wraz z ofertą, dokument nie podlega uzupełnieniu, a oferta w ocenianym kryterium otrzyma 0 pkt);

c) oświadczenie(-a) JEDZ;

d) wypełnione zobowiązanie lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przy realizacji zamówienia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy);

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy);

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

Precise information on deadline(s) for review procedures
Infor. dot. środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 183 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podst. przep. art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający, na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania Wykonawcę, w stos. do którego otwarto likwidację. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Nin, postępowanie jest kolejnym z planowanych kilku części. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potw., że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryg. w postaci dokumentu elektr. lub w elektr. kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryg. Dokument potw. brak podstaw wykluczenia w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy infor. albo dokument, w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp. Dok. winny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert. Forma dokum.: oryg. w postaci dokum. elektr. lub w elektr. kopii dokum. poświadczonej za zgodność z oryg. Dokument potw. brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy infor. albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryg. w postaci dokumentu elektr. lub w elektr. kopii dokum. poświadczonej za zgodność z oryg. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dot., nie wydaje się ww. dokum., zastępuje się je dok. zawierającym odpow. oświad. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organ. samorządu zawodowego lub gospod. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przyp. wątpliwości co do treści dok. złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, o udzielenie niezbędnych infor. dot. tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza teryt. RP, której dot. dok. wskazany w § 5 pkt 1 rozp. MR, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozp. MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot., nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed org. sądowym, admin. albo org. samorz. zawod. lub gospod. właściwym ze wzg. na miejsce zam. tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zd. pierwsze stosuje się.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30232110

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa skanerów stacjonarnych

Value

PLN Not specified

Dostawa skanerów stacjonarnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów stacjonarnych w ilościach i do miejsc wskazanych jak niżej:

— Sąd Okręgowy w Rzeszowie 3 szt.,

— Sąd Rejonowy w Lesku 1 szt.,

— Sąd Rejonowy w Leżajsku 6 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

30

Szybkość skanowania

5

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4 w ilościach i do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 3 szt.;

2. Sąd Okręgowy w Krośnie 7 szt.;

3. Sąd Okręgowy w Przemyślu 5 szt.;

4. Sąd Okręgowy w Rzeszowie 6 szt.;

5. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 9 szt.;

6. Sąd Rejonowy w Dębicy 10 szt.;

7. Sąd Rejonowy w Jarosławiu 10 szt.;

8. Sąd Rejonowy w Krośnie 10 szt.;

9. Sąd Rejonowy w Lesku 3 szt.;

10. Sąd Rejonowy w Łańcucie 2 szt.;

11. Sąd Rejonowy w Przemyślu 5 szt.;

12. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 30 szt.;

13. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 4 szt.;

14. Sąd Rejonowy w Przeworsku 3 szt.;

15. Sąd Rejonowy w Lubaczowie 2 szt.;

16. Sąd Rejonowy w Leżajsku 4 szt.;

17. Sąd Rejonowy w Ropczycach 2 szt.;

18. Sąd Rejonowy w Nisku 2 szt.;

19. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 1 szt.;

20. Sąd Rejonowy w Brzozowie 3 szt.;

21. Sąd Rejonowy w Strzyżowie 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

30

Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości

5

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa drukarek do okładek akt

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek do okładek akt

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek do okładek akt w ilościach oraz do miejsc jak niżej:

1. Sąd Okręgowy w Krośnie 2 szt.;

2. Sąd Okręgowy w Przemyślu 2 szt.;

3. Sąd Rejonowy w Jarosławiu 2 szt.;

4. Sąd Rejonowy w Krośnie 2 szt.;

5. Sąd Rejonowy w Mielcu 1 szt.;

6. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 4 szt.;

7. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 1 szt.;

8. Sąd Rejonowy w Lubaczowie 1 szt.;

9. Sąd Rejonowy w Strzyżowie 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

30

Prędkość wydruku A4 mono

3

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Prędkość wydruku A4 kolor

2

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4 w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Okręgowy w Krośnie 4 szt.;

2. Sąd Okręgowy w Przemyślu 2 szt.;

3. Sąd Okręgowy w Rzeszowie 1 szt.;

4. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 4 szt.;

5. Sąd Rejonowy w Krośnie 3 szt.;

6. Sąd Rejonowy w Łańcucie 1 szt.;

7. Sąd Rejonowy w Mielcu 2 szt.;

8. Sąd Rejonowy w Przemyślu 2 szt.;

9. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2 szt.;

10. Sąd Rejonowy w Przeworsku 1 szt.;

11. Sąd Rejonowy w Lubaczowie 1 szt.;

12. Sąd Rejonowy w Strzyżowie 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

20

Czas wydrukowania pierwszej strony z trybu gotowości w trybie standardowym

5

Faks

10

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Okręgowy w Przemyślu 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

20

Czas wydruku mono pierwszej strony z trybu gotowości w trybie standardowym

5

Faks

10

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3 w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Rejonowy w Mielcu 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

20

Czas wydruku mono pierwszej strony

5

Faks

10

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor

Value

PLN Not specified

Dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

20

Czas wydruku mono pierwszej strony

5

Faks

10

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

Dostawa drukarek do drukowania kodów

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek do drukowania kodów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek do drukowania kodów w ilościach oraz do miejsc wskazanych jak niżej:

1. Sąd Rejonowy w Dębicy 1 szt.;

2. Sąd Rejonowy w Jaśle 1 szt.;

3. Sąd Rejonowy w Przemyślu 1 szt.;

4. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 1 szt.;

5. Sąd Rejonowy w Lubaczowie 1 szt.

Additional information

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy) stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II.2.4.

Award criteria

Cena

60

Okres obowiązywania gwarancji

30

Szybkość druku

5

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy)

5

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Provision of Office Supplies and Stationery Products to the European Environment Agency (EEA)

Denmark

Value: 200,000 Euro

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Data network management services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Norway : Halden - Various office equipment and supplies

Norway

Value: 6.5 million Norwegian Krone

Montenegro : Podgorica - Computer equipment and supplies

Montenegro

Value: Not specified