This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku III oraz części zużywalnych do neuromonitoringu, diatermii oraz modułu Philips TCg10, wyszczególnionych w częściach dla Oddziałów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2.Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowią Formularze cenowo – ofertowe – Załączniki nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:

3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych,

3.2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VI.C. SIWZ.

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 24 miesięcy.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotów zamówienia zostały użyte nazwy producentów, firm, materiałów, urządzeń, typy, normy, itp.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający przedstawia wzór umowy – Zał. nr 7 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

Strony umowy dopuszczają w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wyk. w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis warunków

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w sekcji VI.3, Zamawiający zamieszcza w tej Sekcji następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zam.wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Dołączany dokument winien być wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanego oraz przekazanego Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. z 2020r. poz. 344) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Instrukcja przygotowania i składania dokumentu JEDZ znajduje się w Rozdziale VII SIWZ.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE:

Oprócz wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo – ofertowe do oferowanych części, sporządzone według wzorów stanowiących – Załączniki nr 1 do SIWZ.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium – Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale VIII SIWZ.

4. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz winno być złożone w sposób opisany w Rozdziale X SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

09:00

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szopena 2 w Rzeszowie, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2020/S 037-086868

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wykazania braku podstaw wyklucz. z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4. Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §7 Rozp.

9. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 8 Rozp.

10. Zamawiający z § 9 ust. 3 Rozp. nie żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.A.1 – 7 SIWZ (nie dotyczy w tym postępowaniu).

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 Pzp) – wzór Zał.nr 4 do SIWZ.

13. Treść Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ, będącym jej integralną częścią.

B. Zam. wymaga by oferowane przedmioty zamówienia w Części od 1 do 10:

a) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Form. cen. – ofert. dla oferowanej Części.

b) były fabrycznie nowe, kompletne o wysokim standardzie pod względem jakości, wolne od wad, dopuszczone do stosowania w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz posiadały wymagane certyfikaty, atesty i inne dokumenty opisane w Formularzach cenowo-ofertowych.

c) które są wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534) spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy.

Na potw. spełniania powyższych wymagań Zam., Wyk. przedstawi na wezwanie:

a) Ośw. wg wzoru na Zał. nr 5 do SIWZ (oryginał);

b) Ośw. potwierdzające kompatybilność z posiadanym urządzeniem, wystawione przez producenta urządzenia - tj. firmę Medtronic – dotyczy pozycji 1, 2 i 3 Formularza cenowo-ofertowego do Części nr 3;

c) Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań – dot. pozycji 1, 2, 6 i 7 Form. cen.-ofert. do Części nr 8.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określa: a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. RP z dnia 7.6.2018 r. poz. 1092), b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. RP z dnia 17.10.2018 r. poz. 1992). 10. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. RP z dnia 22.5.2018 r. poz. 972).
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Sekretariat Departamentu Odwołań

ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Main CPV code 33168000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zestaw do endoskopii, poszerzadła balonowe, papilotom trójkanałowy, proteza samorozprężalna i inne przedmioty zamówienia

Value

PLN Not specified

Zestaw do endoskopii, poszerzadła balonowe, papilotom trójkanałowy, proteza samorozprężalna i inne przedmioty zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Zestaw do endoskopii, poszerzadła balonowe, papilotom trójkanałowy, proteza samorozprężalna i inne przedmioty zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 1, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 14 300,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Materiały zużywalne do Endoskopii Zabiegowej

Value

PLN Not specified

Materiały zużywalne do Endoskopii Zabiegowej

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Materiały zużywalne do Endoskopii Zabiegowej

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 2, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 2 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 17 300,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Akcesoria zużywalne do neuromonitoringu

Value

PLN Not specified

Akcesoria zużywalne do neuromonitoringu

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Akcesoria zużywalne do neuromonitoringu.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 3, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 3 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 3 200,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Materiały zużywalne do diatermii

Value

PLN Not specified

Materiały zużywalne do diatermii

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Materiały zużywalne do diatermii.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 4, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 4 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 4 200,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Materiały zużywalne do diatermii

Value

PLN Not specified

Materiały zużywalne do diatermii

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Materiały zużywalne do diatermii.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 5, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 5 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 200,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego modułu Philips TCg10

Value

PLN Not specified

Materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego modułu Philips TCg10

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego modułu Philips TCg10.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 6, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 6 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 700,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Płytki i opatrunki nosowe

Value

PLN Not specified

Płytki i opatrunki nosowe

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Płytki i opatrunki nosowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 7, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 7 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 2 100,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Akcesoria medyczne wykorzystywane w salach zabiegowych

Value

PLN Not specified

Akcesoria medyczne wykorzystywane w salach zabiegowych

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Akcesoria medyczne wykorzystywane w salach zabiegowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 8, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 8 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 2 700,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Rurki intubacyjne, rurki dwukanałowe, rurki tracheostomijne, system zamknięty do odsysania pacjentów

Value

PLN Not specified

Rurki intubacyjne, rurki dwukanałowe, rurki tracheostomijne, system zamknięty do odsysania pacjentów

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Rurki intubacyjne, rurki dwukanałowe, rurki tracheostomijne, system zamknięty do odsysania pacjentów.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 9, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 9 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 2 200,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Różne akcesoria medyczne wykorzystywane na Oddziałach Szpitalnych i Salach Zabiegowych

Value

PLN Not specified

Różne akcesoria medyczne wykorzystywane na Oddziałach Szpitalnych i Salach Zabiegowych

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: Różne akcesoria medyczne wykorzystywane na Oddziałach Szpitalnych i Salach Zabiegowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowi Formularz cenowo – ofertowy – Załącznik nr 1 dla części nr 10, będący integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

4. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 24 m-ce, winno być:

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 10 – przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Additional information

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %,

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20 %,

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 4 000,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Szopena 2 oraz przy ul. Rycerskiej 2.

Award criteria

Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Tønsberg - Baby care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Endoscopy, endosurgery devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 263,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 85.1 million Pound Sterling

Poland : Biała Podlaska - Medical equipments

Poland

Value: Not specified

North Macedonia : Bitola - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Naas - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone