Tender description

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi wykazać, że:

dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

C1) jedną osobą – kierownikiem budowy

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową lub przebudową kolejowych obiektów budowlanych przy realizacji minimum 1 inwestycji z zakresu budowli kolejowych, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto);

C2) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej) przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej);

C3) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym;

C4) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

C5) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

C6) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

C7) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

C8) jedną osobą – geodety

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późń. zm.) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (numer uprawnień 1) oraz geodezyjnej obsługi inwestycji (numer uprawnień 4), albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane na podstawie przepisów o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji z zakresu budownictwa kolejowego;

C9) jedną osobą – projektanta w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (koordynatora zespołu projektowego)

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h, lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie kolejowych obiektów budowlanych przy opracowaniu minimum 1 projektu w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – bocznicy kolejowej;

C10) jedną osobą – projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej) przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C11) jedną osobą – projektanta w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych, lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C12) jedną osobą – projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C13) jedną osobą – projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100);

2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych 00/100).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi wykazać, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-04
Additional information about electronic auction

Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarto w rozdz. XIV SIWZ i na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-04

11:00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207, POLSKA

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz długości gwarancji.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
An electronic auction will be used
tak

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6 jako 3 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa).

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) – z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. b–d, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28 Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2020

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa (na działkach ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 993/20 obr. 214 Staroniwa II oraz na działce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa), z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z zapisami PFU. Zamówienie przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie robót z zastosowaniem prawa opcji (w zakresie opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zakresem opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7) stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w zakresie opcjonalnym. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych przypadków. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie.

A. Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym obejmuje wykonanie:

1) prac przedprojektowych, związanych z kompleksową inwentaryzacją terenu przeznaczonego pod budowę obiektów związanych z przedmiotową inwestycją – w tym m.in.: wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, obiektów kubaturowych, oświetlenia, trakcji, itp. oraz wskazanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki/likwidacji;

2) kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in.: opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, koncepcji wielobranżowej, projektów budowlanych (obejmujących m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projektów wykonawczych, projektów technologicznych, aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) / szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), zgodnych z aktualnymi warunkami i instrukcjami obowiązującymi na liniach PKP PLK oraz przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a także z procesem technologicznym przy utrzymaniu taboru) oraz wszelkich innych opracowań (w tym m.in. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, docelowego projektu organizacji ruchu na czas budowy na zasadach uzgodnionych z właściwymi organami/operatorami – tj. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz MZD w Rzeszowie), analiz, raportów, dokumentacji i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, zgód (m.in. na wycinkę drzew i krzewów), warunków, odstępstw (opcjonalnie – jeżeli będą wymagane), decyzji i pozwoleń (w tym m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) niezbędnych dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. kompletnego projektu budowanego) i uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i realizacji przedmiotu zamówienia;

3) wszystkich robót przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zakresu umowy (w tym m.in.: wykonanie wycinki i zabezpieczenia zieleni zgodnie z warunkami zawartymi w uzyskanych zezwoleniach, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych, przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu budowy w trakcie realizacji, zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji), wszystkich robót budowlanych, zgodnie z zakresem zamówienia, harmonogramem prac i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 2, oraz wszelkich innych czynności przewidzianych prawem (w tym m.in.: pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, dokonanie kwalifikacji przez projektanta (jeżeli będzie to wymagane) zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (w przypadku uznania, że jest ono nieistotne zamieszczenie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.));

4) kompleksowej dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wszelkich obiektów budowlanych i infrastruktury), dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu i podziału środków trwałych oraz uzyskanie dla ww. inwestycji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji, pozwoleń (w tym m.in. decyzji pozwolenia na użytkowanie) oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami;

5) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia (infrastruktura, energia i sterowanie) na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie układu torowego, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, sieci i instalacji teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych).

Description of options

1) wykonanie trakcji elektrycznej z możliwością odsuwania wewnątrz hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219);

2) wybudowanie z projektowanej PT Rzeszów Główny zasilacza DC 3 kV (długości około 450 m), który zasili tor nr 3 na stacji Rzeszów Główny, wychodzący w kierunku stacji PKP Rzeszów Staroniwa wraz ze zmodernizowaniem wyeksploatowanej sieci trakcyjnej 3kV nad torem nr 35 (połączony z torem nr 3) na odcinku Rzeszów Starowina – Rzeszów Główny o długości około 1 200 mb oraz wykonaniem systemu sekcjonowania zasilania przy zasilaniu z dwóch stron sieci trakcyjnej bocznicy PKA z „układem pomiarowym”;

3) wyposażenie obiektu w kompleksową instalację fotowoltaiczną o odpowiedniej mocy – stosownej do rodzaju i wielkości inwestycji;

4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zakresie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych;

5) wykonanie kontenerowej stacji paliw, umożliwiającej tankowanie pojazdów olejem napędowym;

6) wykonanie integracji sterowania ruchem kolejowym zaplecza technicznego PKA ze stacją PKP Rzeszów Główny;

7) wykonanie przykrycia potoku Mikośka;

Zapisy zakresu podstawowego – podpunkty 1–5 stosuje się odpowiednio w ww. zakresie opcjonalnym (tylko w przypadku ich wystąpienia w danym zakresie opcjonalnym) i Wykonawca winien je uwzględnić przy obliczaniu cen ryczałtowych zakresu opcjonalnego, określonego powyżej w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7.

W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych powyżej przypadków) Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 30.6.2021.

End

2023-09-28

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Yes

POIS.05.02.00-00-0021/17

Main site or place of performance

Rzeszów

Award criteria

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane (bez uwzględniania okresu gwarancji i rękojmi na urządzenia)

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Illuminated signs and nameplates

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Agricultural services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - System quality assurance assessment and review services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling