This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w sezonie zimowym: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – 9 zadań.

Zamówienie obejmuje: zadanie nr 7: RDW Stalowa Wola, zadanie nr 9: PZDW Rzeszów. Zakres usług określono w Formularzach cenowych (rozdział III SIWZ), w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (rozdział IV SIWZ).

Zamawiający wymaga zatrudn. przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na pdst. umowy o pracę następujących osób: osoby fizyczne wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla zadania nr 7 – RDW Stalowa Wola: minimum 5 osób, z których każda w ciągu ostatnich 3 lat przepracowała (na każde zadanie osobno) min. 500 godzin pracy przy wysyłaniu sprzętu do ZUD i monitorowaniu stanu dróg pod względem ich zimowego utrzymania (na załączniku nr 4 do oferty),

Dla zadania nr 9 – PZDW Rzeszów: minimum 3 osoby, z których każda w ciągu ostatnich 3 lat przepracowała min. 500 godzin pracy przy kierowaniu i koordynowaniu zimowym utrzymaniem oraz monitorowaniu stanu dróg pod względem ich zimowego utrzymania (na załączniku nr 4 do oferty).

Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) pełnił dyżury w zakresie zimowego utrzymania dróg, które obejmowały wysyłanie sprzętu do ZUD i monitorowanie stanu dróg pod względem ich zimowego utrzymania w ilości minimum 2 000 godzin.

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia i zlecony przez jednego zamawiającego. Doświadczenie powinno być poparte dowodami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-27

10:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19.

Ze strony zamawiającego – komisja przetargowa.

Otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez transmisję online. Szczegóły na stronie internetowej zamawiającego www.pzdw.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” – „Transmisja online z otwarcia ofert”.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Do oferty wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw o którym mowa w pkt 1 wyk. zobow. jest złożyć w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez zam. jest dostępny na stronie internetowej zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. zam, w celu potw. braku podstaw wykl. wyk. z udziału w postep. wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot zdolności techn i zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: wykazu usług – pkt 8.3a SIWZ; wykazu osób – pkt 8.3b SIWZ; wykazu sprzętu – pkt 8.3c SIWZ.

7. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, Formularz cenowy – rozdział II SIWZ, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniPortal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 200 % wartości zam. podst. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 Instrukcji dla wykonawców.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego zam. zamieszcza w SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71700000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 7 – RDW Stalowa Wola

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 7 – RDW Stalowa Wola

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów oraz zapewnienie prawidłowego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego zarządzanych przez rejon dróg wojewódzkich oraz bazy materiałowe (zwany dalej RDW i BM). Zakres usług obejmuje pełnienie dyżurów w układzie zmianowym na RDW i BM od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. W sezonie 2020/2021 do dnia 30 kwietnia 2021 r. W sezonie 2021/2022 do dnia 30 kwietnia 2022 r. W sezonie 2022/2023 do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zakres usług określony został w Formularzach cenowych (rozdział III SIWZ), w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (rozdział IV SIWZ).

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 7 – 1 600,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie RDW Stalowa Wola, POLSKA.

Award criteria

Doświadczenie dyżurnego

20

Limit kilometrów na miesiąc celem kontroli stanu dróg

20

60

Zadanie nr 9 – PZDW Rzeszów

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 9 – PZDW Rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów oraz zapewnienie prawidłowego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego zarządzanych przez rejon dróg wojewódzkich oraz bazy materiałowe (zwany dalej RDW i BM). Zakres usług obejmuje pełnienie dyżurów w układzie zmianowym na RDW i BM od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. W sezonie 2020/2021 do dnia 30 kwietnia 2021 r. W sezonie 2021/2022 do dnia 30 kwietnia 2022 r. W sezonie 2022/2023 do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zakres usług określony został w Formularzach cenowych (rozdział III SIWZ), w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (rozdział IV SIWZ).

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 9 – 2 300,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie, PZDW Rzeszów, POLSKA.

Award criteria

Doświadczenie dyżurnego

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Drawing and painting software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Steinkjer - Construction project management services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Engineering design services

Ireland

Value: Not specified