This tender in no longer available.

Tender description

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Lubaczów– 7 zadań – II przetarg – 6 zadań.

Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi świadczone w ramach zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych (ZUCH) na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Szczegółowy zakres usług określony został w formularzach cenowym (rozdział III SIWZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Wykonanie całości zamówienia do 30.4.2023 natomiast wykonanie umowy nastąpi do 30.5.2023.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych i operatorów maszyn.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej przez jeden sezon ZUD (tj. nieprzerwanie przez okres minimum 5 miesięcy) wykonywał usługi zimowego utrzymania chodników (w zakresie poboczy, chodników, ścieżek rowerowych) min. 20 000 m

2

lub 30 roboczo/godzin.

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia i zlecony przez jednego Zamawiającego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania Wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Potencjał techniczny Wykonawcy:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:

— 1 szt. drobnego sprzętu z pługiem (ciągnik, odśnieżarka, itp.),

— 1 szt. wirnika (ciągnikowy lub ręczny samojezdny, itp.).

Zamawiający uzna dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (odrębnym dla każdego z zadań wymagających posiadania sprzętu) zgodnie z formularzami cenowymi.

Parametry ww. sprzętu określone są w formularzu cenowym do poszczególnych zadań.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-14

10:00

Otwarcie ofert nastąpi w PZDW w Rz-wie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19. Otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez transmisję online. Szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego (www.pzdw.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

Ze strony Zamawiającego – komisja przetargowa.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2020/S 082-193750

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw., o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam., w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk. zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 rozp. Min Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W celu potw. spełn. warunków dot. zdolności techn. i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wykazu usług;

b) wykazu sprzętu.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt.RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć:

— JEDZ, formularz cenowy – rozdział III SIWZ, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniportal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 1 000 % zamówienia podstawowego. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 IDW.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.1

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.1

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.1: zimowe utrzymanie chodników wraz z piaskowaniem na terenie miejscowości Oleszyce.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.1 – 170,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.2

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.2

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.2: zimowe utrzymanie chodników wraz z piaskowaniem na terenie miejscowości Płazów i Narol.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.2 – 600,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – 3.3

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – 3.3

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.3: zimowe utrzymanie chodników wraz z piaskowaniem na terenie miejscowości Lubaczów, Basznia i Krowica H.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.3 – 1 700,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.5

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.5

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.5: zimowe utrzymanie chodników wraz z piaskowaniem na terenie miejscowości Adamówka.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.5 – 220,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.6

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.6

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.6: zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Lubaczów ul. Kościuszki od liceum przejście do miejscowości Młodów.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.6 – 130,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.7

Value

PLN Not specified

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Lubaczów – 7 zadań – II p. – zad. 3.7

RDW Lubaczów – zadanie nr 3.7: zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie miejscowości Lisie Jamy – Wólka Krowicka.

Nośnik typu ciągnik i pług jednostronny – w dyspozycji Wykonawcy.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr 3.7 – 130,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie, POLSKA

Award criteria

Czas reakcji na realizację zamówienia w uzasadnionych przypadkach

40.00

60.00

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 640,000 Euro

Norway : Vinterbro - Sludge transport services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 400,000 Euro