This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego RDW Jarosław (12 zadań).

Zamówienie obejmuje: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i Istotnymi postanowieniami umowy.

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności kierowcy/operatora sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na każde zadanie minimum 1 kierowca – operator posiadający doświadczenie minimum 200 roboczogodzin;

b) doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej przez jeden sezon ZUD (tj. nieprzerwanie przez okres minimum 5 miesięcy) miał zawartą umowę na wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg (w zakresie jezdni, poboczy, zatok autobusowych) o parametrach odpowiadających klasie technicznej dróg co najmniej „Z” typu powiatowe, wojewódzkie, krajowe.

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia i zlecony przez jednego Zamawiającego.

Doświadczenie powinno być poparte dowodami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia);

c) potencjał techniczny: Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

— odrębnym dla każdego z zadań wymagających posiadania sprzętu,

— zgodnym z formularzami cenowymi,

— obejmującym również place składowe, czyli co najmniej:

• zad. I.1 − nośnik – 1 szt.,

• zad. I.2 − nośnik – 1 szt., pług ciężki – 1 szt.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania Wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-25
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-25

10:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19.

Ze strony Zamawiającego – komisja przetargowa.

Otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez transmisję online. Szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego (www.pzdw.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne” – „Transmisja online z otwarcia ofert”.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie, że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw., o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam, w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot. zdolności techn. i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu usług – pkt 8.3a SIWZ; wykazu osób – pkt 8.3b SIWZ; wykazu sprzętu – pkt 8.3c SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, formularz cenowy – rozdział IV SIWZ, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniPortal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 300 % wartości zam. podst. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 instrukcji dla Wykonawców.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

25 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego RDW Jarosław – zadanie nr I.1

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego RDW Jarosław – zadanie nr I.1

Zamówienie obejmuje: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, formularzem cenowym i Istotnymi postanowieniami umowy.

Podstawienie nośnika: min. trzy osie napędowe (6 x 6, 8 x 6, 8 x 8), ładowność powyżej 15 ton w dyspozycji Wykonawcy / pług ciężki własność RDW Jarosław / obsługa z bazy w Koniaczowie. Trasa: wg potrzeb.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr I.1 – 160,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie RDW Jarosław, POLSKA.

Award criteria

Czas reakcji

20

Doświadczenie kierowcy – operatora równiarki/wirnika/samochodu

20

60

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego RDW Jarosław – zadanie nr I.2

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego RDW Jarosław – zadanie nr I.2

Zamówienie obejmuje: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, formularzem cenowym i Istotnymi postanowieniami umowy.

Podstawienie nośnika: min. trzy osie napędowe (6 x 6, 8 x 6, 8 x 8) ładowność powyżej 15 ton typu w dyspozycji Wykonawcy / pług ciężki w dyspozycji Wykonawcy / obsługa z bazy w m. Ruszelczyce. Trasa: wg potrzeb.

End

2023-04-30

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: zadanie nr I.2 – 160,00 PLN.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie RDW Jarosław, POLSKA.

Award criteria

Czas reakcji

20

Doświadczenie kierowcy – operatora równiarki/wirnika/samochodu

20

60

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 640,000 Euro

Norway : Vinterbro - Sludge transport services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Cleaning services

Ireland

Value: 400,000 Euro