This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji O/ZUS Rzeszów oraz podległych jednostek terenowych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach oddziału ZUS w Rzeszowie i jego terenowych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanie porządku na zewnątrz wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków.

Usługa sprzątania pomieszczeń w obiektach oddziału ZUS Rzeszowie i podległych jednostkach terenowych, usługa utrzymania porządku wokół obiektów oddziału ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych w okresie letnim i zimowym tj.:

— oczyszczanie dróg, placów, chodników i innych terenów,

— pielęgnację terenów zielonych w okresie letnim,

— usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu,

— odśnieżanie powierzchni dachów płaskich budynków w przypadku nadmiernego nagromadzenia się śniegu w okresie zimowym.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1.12.2020.

Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez cały okres realizacji umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie mniej niż 44 osób na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. ...) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na etaty – 40,5 etatów) ustalone na podstawie art. 6–8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy za usługę sprzątania płatne będzie z dołu po zakończeniu miesiąca w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu sprzedaży

Szczegółowe warunki zawarte są projekcie umowy stanowiącym zał. do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej*, każda obejmująca sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m

2

i trwająca przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem usługę wykonaną lub/i wykonywaną przy czym:

• pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną),

• pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie wykonywaną), której wykonana część spełnia wymagania określone w warunku.

Dopuszcza się łączną powierzchnię z kilku budynków, na podstawie:

— jednej umowy, trwającej minimum 12 miesięcy w sposób ciągły,

— lub wielu umów realizowanych równolegle w tym samym czasie w okresie minimum 12 miesięcy w sposób ciągły.

* Przez „budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wstępne potwierdzenie spełniania powyższych warunków stanowić będzie oświadczenie JEDZ (część IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja alfa) złożone przez Wykonawcę.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 1 200 000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 200 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wstępne potwierdzenie spełniania powyższych warunków stanowić będzie oświadczenie JEDZ (część IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja alfa) złożone przez Wykonawcę.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 12, pok. 205

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 8 ustawy);

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej —zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

9. aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną — wyłącznie na adres: [email protected] Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). W celu oceny spełnienia warunków określonych w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia, Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień przekazania przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający dokona przeliczenia po kursie z tabeli kursów średnich opublikowanej w dniu najbliższym po dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2023 r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures
W postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach oddziału ZUS w Rzeszowie i jego terenowych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanie porządku na zewnątrz wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków: usługa sprzątania pomieszczeń w obiektach oddziału ZUS Rzeszowie i podległych jednostkach terenowych, usługa utrzymania porządku wokół obiektów oddziału ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych w okresie letnim i zimowym tj.: oczyszczanie dróg, placów, chodników i innych terenów, pielęgnację terenów zielonych w okresie letnim, usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu, odśnieżanie powierzchni dachów płaskich budynków w przypadku nadmiernego nagromadzenia się śniegu w okresie zimowym;

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie wewnątrz i zewnątrz budynków O/ZUS w Rzeszowie ujętych w poniżej:

Lp. Lokalizacja obiektu, adres:

1 Oddział ZUS w Rzeszowie **, al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów.

2 Oddział ZUS w Rzeszowie *, al. Piłsudskiego 17, 35-075 Rzeszów.

3 Oddział ZUS w Rzeszowie **, ul. Siemiradzkiego 8, 35-006 Rzeszów.

4 Oddział ZUS w Rzeszowie **, ul. Siemiradzkiego 10, 35-006 Rzeszów.

5 Oddział ZUS w Rzeszowie*, ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów.

6 Oddział ZUS w Rzeszowie*, ul. Rejtana 8, 35-959 Rzeszów.

7 Inspektorat ZUS w Przeworsku **, ul Dworcowa 1, 37-200 Przeworsk.

8 Inspektorat ZUS w Jarosławiu **, ul. Słowackiego 21, 37-500 Jarosław.

9 Inspektorat ZUS w Przemyślu **, ul. Brodzińskiego 6, 37-700 Przemyśl.

10 Inspektorat ZUS w Leżajsku **, ul. Mickiewicza 24, 37-300 Leżajsk.

11 Inspektorat ZUS w Mielcu**, ul. Sikorskiego 4, 39-300 Mielec.

12 Inspektorat ZUS w Stalowej Woli**, ul. Popiełuszki 8, 37-450 Stalowa Wola.

13 Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu**, ul. Sienkiewicza 145D, 39-400 Tarnobrzeg.

14 Biuro Terenowe ZUS w Lubaczowie*, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.

* sprzątanie tylko wewnątrz obiektów:

O/Rzeszów, 8-go Marca 3,

O/Rzeszów, al. Piłsudskiego 17,

O/Rzeszów, Rejtana 8, BT/ Lubaczów.

**sprzątanie wewnątrz obiektów oraz utrzymanie porządku na zewnątrz wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków:

O/Rzeszów, al. Piłsudskiego 12,

O/Rzeszów, Siemiradzkiego 8,

O/Rzeszów, Siemiradzkiego 10,

I/ Przeworsk,

I/ Jarosław,

I/Przemyśl.

I/Leżajsk,

I/ Stalowa Wola,

I/Tarnobrzeg,

I Mielec.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości i rodzaju powierzchni oraz inne dane charakteryzujące przedmiot zamówienia zawarte zostały w załącznikach nr 1.1–1.2 do opisu przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Lubaczów

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified