Tender description

Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE Leżajsk o łącznej długości 383,650 km

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Wykaz i krótki opis warunków
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego

Procedura

Data
2020-07-02
Warunki otwarcia ofert

2020-07-02

12:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, POLSKA – budynek F, sala konferencyjna nr 10, Dział Zamówień

Szczegółowe informacje zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-31
An electronic auction will be used
tak
Czas lokalny
08:00
Additional information about electronic auction
Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje na temat aukcji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach i na zasadach określonych przepisami art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych
Electonic ordering will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Electronic payment will be used
tak Main CPV code 77211400

Bidding information

Bidding deadline

2 Jul 2020

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Main site or place of performance

Wykaz linii napowietrznych SN określono w załączniku 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (OPZ) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

Norway : Skedsmokorset - Composting services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Scrub-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Forestry services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Kilmarnock - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Winchester - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.3 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Trees

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling