Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do miejsc odbioru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 50 796 020 kWh.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 14 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

3. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczególności: dane Zamawiającego i Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, wykazy miejsc odbioru.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:

1) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę paliwa gazowego, a wolumen zrealizowanych dostaw (wartość) w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosił co najmniej 20 000 MWh.

Uwaga:

— w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

Wykaz i krótki opis warunków

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda:

1) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.);

2) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ważnej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.);

2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub

posiada podpisaną aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w pkt 1 i 2, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający zażąda:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

2) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych);

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

11:00

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, POLSKA (pokój nr 11).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

4.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

4.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 09120000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Sandomierz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do miejsc odbioru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 50 796 020 kWh.

3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt 2 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.

4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej określa załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) zw. dalej „ustawą Prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych.

6. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a:

6.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w rozdziale 8 rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji”;

6.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z taryfą OSD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2020 r. decyzją nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK;

6.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z taryfą Wykonawcy.

7. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy.

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

8.1. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia stron;

8.2. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do operatora systemu dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego;

8.3. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

teren powiatu sandomierskiego

End

2022-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Herøy - Electricity

Norway

Value: 2.9 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Electricity distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Gevgelija - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 189,885 Euro

Ireland : Dublin - Electrical engineering installation works

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Worthing - Meter reading service

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.5 million Pound Sterling