This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na terenie miasta i gminy Sędziszów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 oś 3 „Efektywna i zielona energia” działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w §27 projektu umowy.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wykaz i krótki opis warunków

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu) Załącznik nr 9 do SIWZ,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) Załącznik nr 9 do SIWZ,

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1445), (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu) Załącznik nr 9 do SIWZ,

8) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22, ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, w związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX lit. C ust. 1 pkt 1–7 SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 25 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) karty techniczne dla instalacji fotowoltaicznych, inwerterów (powinny potwierdzać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia),

b) systemy fotowoltaiczne: znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w standardowych warunkach pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

Warunek oceniony zostanie na podstawie załączonego dokumentu – opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-17
Data
2020-03-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

09:30

Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, POLSKA, pok. nr 27, I piętro, budynek B.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX lit. C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit.a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 09332000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Sędziszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 175,00 kWp, z czego:

— 25 instalacji o mocy min. 3 kWp,

— 25 instalacji o mocy min. 4 kWp,

wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (budynek mieszkalny lub budynek gospodarczy lub grunt).

2. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych. Dokumentacja techniczna musi odzwierciedlać założenia wskaźników projektu.

2) Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

— przeprowadzi wizję nieruchomości,

— oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej,

— przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

— ustali lokalizację instalacji fotowoltaicznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji elektrycznej,

— uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych instalacji,

— pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej.

3) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

4) Wykonanie prac polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych.

5) Uruchomienie techniczne podłączonych instalacji, sporządzenie wniosków wraz z załącznikami dotyczących zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych oraz zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej w imieniu Zamawiającego i użytkownika. Instalacje muszą zostać wyposażone w licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

6) Wykonanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym pendrive, dla każdego adresu folder fotografii musi zawierać rzut na panele i inwerter.

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:

a) wzorze umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ,

b) opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Yes

RPSW.03.01.00-26-0020/17-00

Additional information

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN zgodnie z zapisami działu XIV SIWZ.

Award criteria

Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie

20

Gwarancja

20

60

Main site or place of performance

gmina Sędziszów

End

2020-11-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Landscaping work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Devizes - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 190,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Lift installation work

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified