Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 pakietów. Oferowane materiały opatrunkowe powinny posiadać wpis do Rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, certyfikat lub deklarację zgodności w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, być oznakowane znakiem zgodności CE, odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych, spełniać wymagania określone w Formularzu oraz właściwe dla danego asortymentu normy jakościowe, posiadać stosowne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem i właściwe oznakowanie, posiadać termin ważności minimum 1 rok od daty dostawy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1) Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy na podstawie zamówień przesyłanych faksem.

2) Dostawy w ciągu 48 godz. od otrzymania zamówienia.

3) Dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitala w Siedlcach lub Rudce w dni powszednie (wszystkie dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00 do 14.00; łącznie z fakturą VAT, rozładunek i złożenie towaru po stronie Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia faktury w wersji elektronicznej.

5) Wymagana jest zgodność dostarczanego asortymentu według serii i dat ważności z danymi zawartymi na fakturze VAT lub innymi dokumentami dostarczonymi wraz z towarem (np.: WZ z określeniem faktury, której dotyczy).

6) Dostarczany asortyment musi być oznakowany i opakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (wymóg dotyczy opakowań zbiorczych i jednostkowych).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:30

Siedziba Zamawiającego, pokój 138A

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl/

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl/

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium, które określono w SIWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, POLSKA; w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: [email protected], tel. +48 256403404.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawy materiałów opatrunkowych, znak sprawy: FZP.2810.20.2020.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Siedlce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet I

Value

PLN Not specified

Pakiet I Kompresy gazowe niewyjałowione wyk. ze 100 % gazy bawełnianej bielonej hydrofilowej – 17 nitkowej 8 warstwowej.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet II

Value

PLN Not specified

Pakiet II Materiały opatrunkowe: gazy opatrunkowe, plastry, opaski, taśmy, waty, podkłady, elastyczne siatki opatrunkowe

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet III

Value

PLN Not specified

Pakiet III Wata celulozowa higieniczna, bielona

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet IV

Value

PLN Not specified

Pakiet IV Pieluchy i pieluchomajtki

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet V

Value

PLN Not specified

Pakiet V Chusta trójkątna

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet VI

Value

PLN Not specified

Pakiet VI Okład żelowy zimny-gorący

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet VII

Value

PLN Not specified

Pakiet VII Sterylne, bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet VIII

Value

PLN Not specified

Pakiet VIII Opaski gipsowe i podkłady pod gips

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet IX

Value

PLN Not specified

Pakiet IX Jałowy opatrunek z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet X

Value

PLN Not specified

Pakiet X Wodoodporny opatrunek poliuretanowy z centralnie umieszczoną warstwą chłonną, sterylny, bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem, bakteriobójczy przylepny opatrunek z folii poliuretanowej do cewników centralnych z hydrożelem, sterylna folia operacyjna wyk. z poliestru, folia chir. antybakteryjna nasączona jodoforem

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XI

Value

PLN Not specified

Pakiet XI Przezroczysty opatr. samoprzylepny do jałowego osłonięcia ran, wkłuć kaniul; przezroczysty, samoprzylepny jałowy opatrunek z folii poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną, nieprzylegający do rany; jałowy włókninowy, samoprzylepny, trójwarstwowy opatrunek pooperacyjnyn z wkładem chłonnym zapewniającym jednokierunkową absorbcję wydzieliny, z siateczką polietylenową zapobiegającą przywieraniu do rany; przezroczysty opatr. samoprzylepny do jałowego osłonięcia ran, wkłuć kaniul; opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran; cienki opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran; kompresy z alginianów wapnia dające się łatwo tamponować; hydroaktywny opatrunek piankowy do zaopatrywania ran i owrzodzeń; hydrofobowa siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym; jałowy opatrunek z siatki pokrytej z obu stron silikonem, nie przywierającym do rany i opatrunku wtórnego; do wszelkiego rodzaju ran powierzchniowych, ostrych, z małym lub średnim wysiękiem a także do ochrony ran bez wysięku i wrażliwej skóry; hydroaktywny opatrunek chłonny przeznaczony do wilgotnego opatrywania ran, zawierający aktywowany roztworem Ringera superabsorbent (SAP) powiązany z substancją antybakteryjną PHMB, posiadający paski z silikonu zapobiegające przywieraniu do rany; serweta z otworem samoprzylepna; tupfer jałowy z gazy 24-nitkowej z nitką RTG, fasolka.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XII

Value

PLN Not specified

Pakiet XII Kompresy włókninowe jałowe z wycięciem Y i O; kompres gazowy 8 warstwowy 17 nitkowy; opaska jałowa; serweta operacyjna 17 nitkowa 8 warstwowa z gazy jałowej z nitką Rtg + taśma; opatrunek oczny; setony z gazy 17 nitkowej jałowe; tupfery z gazy 17 nitkowej jałowe; kula z gazy 17 nitkowej jałowej; kompresy włókninowe jałowe; tampony do tamponady jałowe.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XIII

Value

PLN Not specified

Pakiet XIII Serweta operacyjna 17 nitkowa z nitką Rtg + taśma

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XIV

Value

PLN Not specified

Pakiet XIV Serweta jałowa trojwarstwowa

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XV

Value

PLN Not specified

Pakiet XV Kompresy gazowe jałowe z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe; gaza 17 nitkowa jałowa; gaza opatrunkowa kopertowana wyjałowiona wykonana ze 100 % 13 nitk. gazy bawełnianej hydrofilowej, bielonej.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XVI

Value

PLN Not specified

Pakiet XVI Sterylny, nieprzylegający, antybakteryjny, wilgotny opatrunek kontaktowy z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząstkami karboksymetylocelulozy zawieszonymi w potrolatum z dodatkiem srebra.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XVII

Value

PLN Not specified

Pakiet XVII Opatrunek do mocowania cewniow i sond donosowych

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XVIII

Value

PLN Not specified

Pakiet XVIII Tmponada nosowa przednio-tylna z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidalnej siateczki CMC.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XIX

Value

PLN Not specified

Pakiet XIX Jałowy hypoalergiczny opatrunek na włókninie z klejem akrylowym do mocowania kaniul; opatrunek sterylny, przezroczysty, „oddychający” z wcięciem i ramką; zabezpieczenie wkłuć i venflonów; taśma do łączenia naciętej skóry.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XX

Value

PLN Not specified

Pakiet XX Podkład ginekologiczny niejałowy

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXI

Value

PLN Not specified

Pakiet XXI Pianka myjąco-pielęgnująca przeznaczona do pielęgnacji i oczyszczania wrażliwej i narażonej na podrażnienia skóry; krem ochronny z arginina przeznaczony do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXII

Value

PLN Not specified

Pakiet XXII Wosk kostny do hamowania krwawień w urazach kości

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXIII

Value

PLN Not specified

Pakiet XXIII Sterylny wodoodporny opatrunek przylepny na rany pooperacyjne; sterylny, wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek piankowy na rany płytkie; sterylny opatrunek hydrowłóknisty; sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne; nietkany opatrunek typu Hydrofiber (hydrowłóknisty),złożony z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2 % jonów srebra /Ag/; sterylny opatrunek z węgla aktywowanego impregnowany srebrem, zamknięty w nieprzylepnej włokninowej osłonie z dodatkową warstwą chłonną o duzych właściwoscich absorpcyjnych.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXIV

Value

PLN Not specified

Pakiet XXIV Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5–3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXV

Value

PLN Not specified

Pakiet XXV Sterylny, nieprzylepny, przeciwbakteryjny opatrunek włókninowy, składający się z alginianu wapnia o wysokiej zawartości kwasu guluronowego, karboksymetylocelulozy oraz kompleksu jonów srebra; sterylny, samoprzylepny opatrunek czterowarstwowy (wodoodporna powłoka zewnętrzna, warstwa magazynująca, warstwa piankowa oraz silikonowa warstwa przylepna); opatrunek z technologią 3DFit, umożliwiającą pionowe pochłanianie wysięku, efektywne magazynowanie wysięku i dopasowanie się struktury opatrunku do łożyska rany; przeznaczony do leczenia ran o różnej etiologii, z małym, średnim lub z dużym wysiękiem; bez lateksu; z możliwością pozostawania na ranie do 7 dni.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXVI

Value

PLN Not specified

Pakiet XXVI Wodoodporny przylepiec chirurgiczny o wysokiej przylepności w momencie aplikacji, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni; woodoodporny przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny i bardzo delikatny dla skóry pacjenta, z rozciągliwej włókniny poliestrowej.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXVII

Value

PLN Not specified

Pakiet XXVII Opaska elastyczna samoprzylegająca.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXVIII

Value

PLN Not specified

Pakiet XXVIII Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem.

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet XXIX

Value

PLN Not specified

Pakiet XXIX Opatrunek impregnowany solami srebra, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej); opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem; elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)

Additional information

Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu dla potrzeb przeprowadzenia oceny w kryterium „jakość” w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Main site or place of performance

Apteka szpitalna

Award criteria

jakość

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.5 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 175,000 Euro

Ireland : Naas - Endoscopy, endosurgery devices

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Adhesive dressings

Ireland

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 130,908 Euro

United Kingdom : Belfast - Angiography devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Runcorn - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 86.6 million Pound Sterling