This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji wodociągu magistrali DN400 o długości około 900 m na odcinku pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej przy ulicy Dębca a ulicą Bukowską w Skawinie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Przedmiotem inwestycji jest:

— remont magistrali DN 400 metodą „rękawa”, L = 887,4 m,

— przebudowa magistrali DN 400, L = 62,4 m,

— wymiana istniejącej armatury oraz zabudowa dodatkowej armatury,

— remont istniejącej oraz zabudowa dodatkowej komory zasuw,

— zabudowa dodatkowej komory spustowej.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wykonanie zamówienia będzie odbywać się na warunkach kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900 m”. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera część II SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał czyli zrealizował należycie co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub modernizacji sieci wodociągowej metodą uszczelnienia rurociągu rękawem o minimalnej średnicy 400 mm o długości co najmniej 900 metrów oraz co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wodociągu metodą przewiertu horyzontalnego o minimalnej średnicy 700 mm o długości co najmniej 50 m.

II. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej trzy lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

2. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwa lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Osoby wymienione powyżej muszą posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, które w zakresie objętym umową pozwalać będą wskazanym osobom na pełnienie ww. funkcji.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba łączyła obydwie funkcje w zakresie posiadanych uprawnień, jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania, kwalifikacje i doświadczenie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN));

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych (PLN)).

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.


Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-20

12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Skawinie, ul. Radziszowska 11, POLSKA, sala konferencyjna, pokój nr 101, I piętro.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-20
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze gminy Skawina, do 80 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 17 SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 45230000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Skawina

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji wodociągu magistrali DN400 o długości około 900 m na odcinku pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej przy ulicy Dębca a ulicą Bukowską w Skawinie.

Obszar inwestycji znajduje się w południowej części Skawiny pomiędzy ul. Bukowską a zbiornikiem wody pitnej przy ul. Dębca. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie planowanej inwestycji stanowią przede wszystkim tereny zielone. Zabudowa jednorodzinna znajduje się przy ul. Bukowskiej – na początku odcinka magistrali przewidzianego do remontu. Na końcu remontowanej magistrali znajduje się zbiornik wody pitnej. Przez miejsce planowanej przebudowy wodociągu płynie ciek wodny – potok Wyrwisko. Główne uzbrojenie terenu stanowią sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Modernizacja polegać będzie na uszczelnieniu istniejącego rurociągu stalowego DN 400 specjalnym rękawem nasączonym termoutwardzalną żywicą epoksydową (po uprzednim oczyszczeniu rurociągu), wymianie istniejącej oraz zabudowie dodatkowej armatury wraz z komorami. Rękaw złożony z pigmentowanej, dwuskładnikowej żywicy epoksydowej oraz węża tekstylnego należy wprowadzić inwersyjnie za pomocą wody lub sprężonego powietrza w naprawiany przewód rurowy a następnie utwardzić poprzez cyrkulację ciepłej wody. Rękaw wprowadzić do magistrali wodociągowej poprzez istniejącą komorę oraz tymczasowe komory technologiczne. Wycięte fragmenty rurociągu stalowego w tymczasowych komorach zostaną zastąpione przewodem PE100 Ø500 SDR17 D = 27,9 mm PN10 w celu zachowania średnicy wewnętrznej magistrali. Zmiany kierunku na nowych odcinkach należy zabezpieczyć przed przesunięciem blokami oporowymi. Pod potokiem Wyrwisko ze względu na brak technicznej możliwości renowacji rurociągu metodą „rękawa” planuje się jego przebudowę metodą bezwykopową poprzez przewiert horyzontalny w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 d = 42,1 mm Ø710 mm. W celu zachowania średnicy wewnętrznej magistrali jako rurę medialną należy zastosować przewód PE100 SDR17 d = 27,9 mm Ø500 mm. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury osłonowej na odpowiednich płozach, a końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami. Na przekroczenie potoku uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Przedmiotem inwestycji jest:

— remont magistrali DN 400 metodą „rękawa”, L = 887,4 m,

— przebudowa magistrali DN 400, L = 62,4 m,

— wymiana istniejącej armatury oraz zabudowa dodatkowej armatury,

— remont istniejącej oraz zabudowa dodatkowej komory zasuw,

— zabudowa dodatkowej komory spustowej.

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie wizji lokalnej w terenie,

— wykonanie wykopów i otworów technologicznych,

— czyszczenie wysokociśnieniowe przewodu,

— inspekcjaę TV po czyszczeniu wodociągu,

— wprowadzenie poprzez inwersję powłoki uszczelniającej,

— termiczne utwardzenie żywicy,

— inspekcję TV po montażu powłoki uszczelniającej,

— demontaż istniejącego uzbrojenia, zamknięcie otworów technologicznych, wymianę oraz montaż nowego uzbrojenia,

— wykonanie płukania i dezynfekcji przewodu,

— zasypkę wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Main site or place of performance

Miasto Skawina, rejon ul. Bukowskiej i ul. Dębca w Skawinie, POLSKA

Additional information

Planowane jest rozliczenie przedmiotowej inwestycji przy współudziale środków unijnych.

Award criteria

Termin realizacji

20

Gwarancja i rękojmia

20

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Installation services of electricity distribution equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Livingston - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Construction work

Ireland

Value: 16.5 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services of central heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified