This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach”, w tym:

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w Skierniewicach” o łącznej długości około 671,52 m,

II. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej w Skierniewicach” o łącznej długości około 136,59 m,

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Skierniewicach” o łącznej długości około 158,69 m.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia:

— roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, z przepompownią ścieków, o wartości minimum 500 000,00 PLN netto

lub

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej, z przepompownią wód deszczowych, o wartości minimum 500 000,00 PLN netto.

b) Potencjał osobowy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz kwalifikacji:

— kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pełniła samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót na co najmniej jednej budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,

— kierownikiem robót branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta pełniła samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,

— kierownikiem robót branży drogowej – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Osoba ta pełniła samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie nawierzchni dróg.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Warunki realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W związku z ograniczoną liczbą znaków w sekcji VI pkt VI.3) Zamawiający zamieszcza klauzulę dot. RODO w niniejszej sekcji:

Informacje dodatkowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA;

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail [email protected], tel. +48 468333808 wew. 39;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach”. - nr sprawy: ZS/008/U/RB/JRP/19, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Procedura

Data
2019-04-30
Warunki otwarcia ofert

2019-04-30

12:15

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do dnia 30.4.2019 r., do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.4.2019 r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem Platformy w siedzibie ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA – sala konferencyjna.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Henryka Studniarek, telefon: +48 468333808 wew. 48, 49 lub +48 468332519, proceduralnych Hubert Lachowski lub Monika Furgał telefon: +48 468333808 wew. 43, 110,111 lub +48 468332519. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji Przetargowej.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu przygotowania oferty znajdują się w SIWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

2) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu robót budowlanych,

b) wykazu osób,

3) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a-h, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

— dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a-h, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu poprzez Platformę Zakupową zakładka „Korespondencja” oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Składana oferta musi zawierać:

1) JEDZ,

2) Formularz Ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ),

3) Wykaz cen do Formularza Ofertowego (zał. nr 3 do SIWZ),

4) zobowiązanie,

5) pełnomocnictwo(a),

6) dokument wadialny.

Ww. dokumenty:

— muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,

— należy dodać w zakładce Oferty poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 45231300

Bidding information

Bidding deadline

30 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Skierniewice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w Skierniewicach” o łącznej długości około 671,52 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 406,15 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 128,08 m,

— studnie rewizyjne DN1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe jako całkowicie szczelne z prefabrykowaną kinetą z betonu C40/50 zabezpieczonego dwukrotnie powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej, z przejściami szczelnymi właściwymi dla producenta zastosowanych rur, stopniami złazowymi w otulinie PE, posadowione na fundamencie betonowym – w ilości 11 szt,

— przepompownia ścieków, w tym:

• część sanitarno-konstrukcyjna przepompowni, w tym: zbiornik przepompowni wraz z urządzeniami i elementami wyposażenia, studnia S1 z zastawką kanałową, komora zasuw i przepływomierzy wraz z uzbrojeniem, urządzeniami technologicznymi i armaturą towarzyszącą;

• elektryka i automatyka przepompowni, w tym: linie zasilające wewnętrzne od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym, rozdzielnica główna zasilająco-sterująca pompowni (RZS) wraz z układem SZR, stanowisko agregatu prądotwórczego, instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urządzeń technologicznych, instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przepompowni i komory zasuw, instalacje ochronne i uziemiające, pozostałe elementy uzbrojenia elektrycznego;

• agregat prądotwórczy zasilania rezerwowego;

• kanał tłoczny z rur PEHD RC SDR17 DN75 w zwoju, łączonych metodą zgrzewania za pomocą kształtek elektrooporowych z priorytetem minimalizacji ilości zgrzewów, o łącznej długości ok. 137,29 m;

• zagospodarowanie terenu przepompowni, w tym: utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej i ogrodzenie terenu z furtką i bramą wjazdową, zadaszenie szafy sterującej, montaż tabliczki informacyjnej obiektu o wymiarach ok. 50x40 cm; pas zieleni izolacyjnej średniowysokiej wokół podczyszczalni – ok. 30 szt. krzewów zimnozielonych średniej wysokości, sadzonych równomiernie wzdłuż ogrodzenia;

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wraz z wykonaniem zjazdu indywidualnego na teren podczyszczalni – łącznie ok. 3142 m2.

II. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej w Skierniewicach” o łącznej długości około 136,59 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 112,23 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 24,36 m,

— studnie rewizyjne DN 1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe jako całkowicie szczelne z prefabrykowaną kinetą z cegły kanalizacyjnej lub z betonu C40/50 zabezpieczonego dwukrotnie powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej, z przejściami szczelnymi właściwymi dla producenta zastosowanych rur, stopniami złazowymi w otulinie PE, posadowione na fundamencie betonowym – w ilości 4 szt,

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego – ok. 803 m2.

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Skierniewicach” o łącznej długości około 158,69 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 135,14 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 23,55 m,

— studnie rewizyjne DN 1200 mm z kręgów betonowych – w ilości 3 szt,

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego – ok. 663 m2.

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:

a) „cena brutto oferty” (C) - waga 60 %

b) „okres gwarancji” (Og) - waga 40 %

Zamawiający określa: minimalny okres udzielenia gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy

Yes

POIS.02.03.00-00-0186/16-00

Main site or place of performance

Skierniewice

Additional information

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet eZamawiający pod adresem https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Carpeting

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Construction work for industrial buildings

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Ireland : Naas - Construction work

Ireland

Value: 10.0 million Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Checking and testing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 337,500 Pound Sterling