Tender description

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 2Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 233-532528
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Zamawiający postanowił wszcząć w/w postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający w dniu 17.1.2019 r. unieważnił postepowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp., o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) z dnia 29.11.2018 r. z uwagi na fakt, iż nie zostały złożone żadne oferty. Zamawiający niniejsze postępowanie o wartości przekraczającej progi unijne wszczął po dniu 18.10.2018 r. w związku z tym, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia terminu składania ofert tj. 14.1.2019 r. za pośrednictwem ePUAP oraz przy użyciu platformy miniPortal została złożona jedyna oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy Ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10. Oferta podlega jednak odrzuceniu, gdyż przesłana za pośrednictwem ePUAP oraz platformy miniPortal nie jest w istocie ofertą – wykonawca przesłał jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny którym została opatrzona oferta, brak zaś samej treści oferty. Tym samym zaistniała przesłanka udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) wymagał od wykonawców aby wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie braku podstaw do wykluczenia w takim samym zakresie jak w postępowaniu wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego. W przypadku wystosowanego zaproszenia dla wykonawcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, Zamawiający będzie wymagał aby wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu wszystkie dokumenty w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej, tym samym wykonawca winien analogicznie jak w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) spełnić warunki postawione przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie wprowadzał zmian w opisie przedmiotu zamówienia, poza cenowych kryteriach oceny ofert oraz nie planuje zmiany terminu realizacji zamówienia oraz istotnych postanowień umowy zawartych we wzorze umowy.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

37-450

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

Main CPV code 77300000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 899,770

Locations

Polska, Stalowa Wola

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 899,770

II. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 2.

2. Zasadniczy zakres usługi obejmuje:

1) kompleksowe utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, grabienie, renowację),

2) obsadzanie kwietników sezonowych, figur i wież kwiatowych, waz oraz skrzynek kwiatowych (tworzenie kompozycji ozdobnych) i ich całoroczną pielęgnację,

3) pielęgnację bylin, róż, skupin krzewów,

4) cięcia formujące i pielęgnację żywopłotów,

5) usuwanie drzew w obszarach zurbanizowanych, frezowanie pni po usuniętych drzewach,

6) kształtowanie koron drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew (w tym sanitarne i prześwietlające, korygujące, techniczne)

7) formowanie krzewów,

8) wykonywanie nasadzeń nowych drzew i krzewów wraz z ich całoroczną pielęgnacją,

9) utrzymaniu czystości na terenach zieleni

10) utrzymanie lasu komunalnego w ramach prowadzonej planowej gospodarki leśnej obejmującej m.in. wykonywanie zalesień, czyszczeń, trzebieży, melioracji agrotechnicznych, pielęgnacji upraw.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

4. Przedmiot zamówienia został zawarty w przedmiarze robót – zakresach rzeczowych prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 2” stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. Uzupełnieniem przedmiaru są:

— „Charakterystyka terenów zieleni w rejonie nr 2” wraz z wykazami trawników z określeniem krotności ich koszenia,

— „Zasady realizacji zamówienia” określające wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli

Main site or place of performance

Stalowa Wola Rejon nr 2

Award criteria

Czas reakcji

20

okres gwarancji

20

60

Additional information

5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamó-wienia następujące czynności:

— Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za koszenie, sprzątanie oraz pielęgnację kwietników sezonowych.

SIMILAR TENDERS

Norway : Hønefoss - Cesspool or septic tank emptying services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 875,000 Pound Sterling

Ireland : Athenry - Cleaning services

Ireland

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Paisley - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 640.0 million Norwegian Krone

Belgium : Brussels - European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes (EMBAL)

Belgium

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Durham - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900,000 Pound Sterling