This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Lubichowo.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę polegającą na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych objętych zakresem zamówienia. Łączna masa odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych nie może być mniejsza niż 1 700 Mg.

W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie masy odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych dotyczą części usługi zrealizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie;

b) dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 r. poz. 122).

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców;

c) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawca winien wykazać że posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 r. z późn. zm.),

— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-14

11:00

Siedziba Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 3.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-12
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w trybie art. 22a ustawy. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzającego zdolności techniczne, o których mowa w pkt 4.2 lit. b–c;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

g) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

h) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 19...

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2024.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze środków określonych w ustawie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Starogard Gdański

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Lubichowo.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów;

2. wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów;

3. odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, według następujących frakcji:

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

— odpady frakcji „Papier”,

— odpady frakcji „Szkło”,

— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,

— odpady frakcji „Bio”,

— odpady frakcji „Resztkowe”;

b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

— odpady frakcji „Papier”,

— odpady frakcji „Szkło”,

— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,

— odpady frakcji „Bio”,

— odpady frakcji „Resztkowe” (dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe);

4. zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

Zmawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy na podstawie okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – zmiana może nastąpić od miesiąca, w którym weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy zmieniającej wysokość stawki podatku VAT;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego;

3) zmiany cen zagospodarowania odpadów w instalacjach, w tym w instalacjach komunalnych;

4) zmiany minimalnej częstotliwości odbioru odpadów z terenu nieruchomości, o której mowa w pkt 9.9 załącznika nr 4 do SIWZ;

5) w przypadku wyłączenia lub włączenia (z/do zorganizowanego przez Zamawiającego systemu odbioru odpadów komunalnych) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

6) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

8) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

9) przekroczenia kwoty szacunkowej, o której mowa w §11 ust. 3 umowy;

– przy czym zmiana wynagrodzenia wywołana wymienionymi przypadkami będzie mogła nastąpić w przypadku, gdy spowoduje ona zmianę kosztów wykonywania zamówienia o więcej niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, i jest dopuszczalna tylko w wysokości udokumentowanej zmiany kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wnioskodawca (strona umowy) udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.

Kryteria ceny ofert: cena – 60 %; termin płatności – 20 %; kolportaż materiałów edukacyjnych – 20 %.

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN.

W pieniądzu – należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek 55 8340 0001 2002 0002 1021 0004 z opisem „wadium na odbiór odpadów – Gmina Lubichowo”.

W innej formie – należy przekazać za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji ([email protected], ePUAP: /zgwierzyca/skrytka) przed terminem składania ofert.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Gmina Lubichowo

End

2024-09-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified