Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świdwin w roku 2019 - Leśnictwa Bronowo i Gawroniec.Procedura

Notice number in the OJ S
2019/S 020-044357
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

1. Na podstawie art. 32 pkt. 2 c) dyrektywy. Ze względu na wystąpienie wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć – terminy przewidziane dla procedury otwartej lub procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą być dotrzymane. Drzewostany świerkowe Leśnictwa Bronowo oraz Gawroniec są zagrożone ze strony gradacji kornika, a co za tym idzie wymagana jest natychmiastowa interwencja w celu ich ochrony.

2. Na podstawie art. 32 pkt. 5 dyrektywy. Procedura dotyczy nowych usług polegających na powtórzeniu podobnych usług powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia. Usługi pozostają w zgodności z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnego zamówienia na podstawie jednej z procedur zgodnie z art. 26 ust. 1. Podstawowy projekt wskazywał zakres ewentualnych dodatkowych usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. Możliwość zastosowania tej procedury była wskazana już w chwili ogłoszenia pierwszego projektu, a całkowita szacunkowa wartość usług została uwzględniona przez instytucje zamawiające. Procedura została wszczęta w ciągu 3 lat od zawarcia pierwotnej umowy (pierwotną umowę wykonawca zawarł w dniu 3.1.2019 r.).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 77200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 1,215,794 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.2 million

Locations

Polska, Świdwin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.2 million

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świdwin w roku 2019 w Leśnictwach Bronowo i Gawroniec.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach nr 3.1, 3.2, 3.3 oraz w załączniku nr 4 do „Opisu przedmiotu i warunków zamówienia”

Main site or place of performance

Teren Leśnictwa Bronowo i Leśnictwa Gawroniec w Nadleśnictwie Świdwin.

Additional information

Zamówienie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, 6 Pzp.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.7 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Youth education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 billion Pound Sterling

Norway : Oslo - Carriageway resurfacing works

Norway

Value: Not specified