This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do wszystkich obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – do jego punktów odbioru energii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację obiektów oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 specyfikacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający zaproponuje zawarcie umowy o zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji (zawiadomieniu) o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Postanowienie niniejsze nie zamyka prawa Zamawiającego do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia umowy) z uprawnienia do ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, czy też w trybie wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zawarcie umowy nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 2–4 poniżej, Zamawiający uzna wskazany w niniejszym ustępie warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania (ukończenia) lub wykonywania minimum dwóch dostaw, spełniających dodatkowo następujące cechy:

1) każda z dwóch dostaw została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata to w tym okresie). W przypadku dostawy/dostaw, które są nadal w trakcie wykonywania, istotnym jest, aby Wykonawca wykazał, iż część tej dostawy/dostaw została już wykonana i odpowiada wymaganiom Zamawiającego opisanym w ust. 2 i 3 poniżej;

2) każda z dwóch dostaw, o których mowa w pkt 1 powyżej obejmowała swoim zakresem dostawę energii elektrycznej do odbiorcy końcowego i była o wartości nie mniejszej niż równowartość 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) każda z dostaw. Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość dostaw, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie danej dostawy pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość 3 000 000 PLN jest wartością netto, tj. bez podatku VAT). W przypadku, gdy przedstawiona do wykazania spełniania warunku dostawa jest nadal wykonywana – wskazana powyżej wartość 3 000 000 PLN dotyczy już zrealizowanej części, trwającej nadal dostawy (kwoty zapłaty należnej za wykonaną część umowy);

3) każda z dwóch dostaw, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej została lub jest wykonywana należycie.

2. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1 poniżej, dwie dostawy wymagane na podstawie ust. 1 pkt 1– 3 powyżej muszą być dostawami wykonanymi lub wykonywanymi przez Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) konieczne jest wykazanie faktu wykonania lub wykonywania tych dwóch dostaw przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jak też z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych wymogów ust. 4 poniżej, Wykonawca – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, określonych stosownie do postanowień ust. 1 powyżej – może polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów innych niż Wykonawca (zwanych dalej jako podmiot trzeci), niezależnie od łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, przy czym w takim przypadku – objęte Zamówieniem dostawy, wymagane w ust. 1 powyżej, będą dostawami, które zostały wykonane / są wykonywane przez (jeden, ten sam) podmiot trzeci, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia tego warunku się powołuje, chyba, że objęte zamówieniem dostawy, wymagane w ust. 1 powyżej, były wspólnie wykonywane przez więcej niż jeden podmiot trzeci oraz/lub Wykonawcę.

4. W przypadku, o którym mowa w ustępie powyższym, dla możliwości powołania się na zasoby (zdolności) podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 1 powyżej, Wykonawca obowiązany jest:

1) potwierdzić, iż w odniesieniu do podmiotu trzeciego, na zasoby (zdolności) którego powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 1 powyżej nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;

2) udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego, na zdolności (zasoby), których powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunku określonego w ust. 1 powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu wykazania spełniania powyższego warunku, od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą również do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni, następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz (oświadczenie Wykonawcy – zwane dalej „wykazem dostaw”) ze wskazaniem dostaw, o których mowa w sekcji III.1.3, z podaniem w nim przedmiotu, wartości, daty wykonania/wykonywania, a także podmiotu/podmiotów (odbiorcy), na rzecz których dostawy były wykonane lub są wykonywane, tj. informacji w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w sekcji III.1.3, z wyjątkiem informacji, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 1 pkt 3 o należytym wykonaniu/wykonywaniu dostaw tam wymaganych, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2 poniżej. Wskazany wykaz dostaw zaleca się złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 SIWZ;

2) dowody określające, że wymagane dostawy z wykazu dostaw, o których mowa w pkt 1 powyżej spełniają wymóg określony w sekcji III.1.3 ust. 1. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy objęte zamówieniem były wykonane lub są nadal wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej;

3) zamiast wskazanych w pkt 2 powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw wystawionych przez podmiot/podmioty (odbiorców), na rzecz których była wykonana lub jest wykonywana – Wykonawca może przedstawić również inne dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2 niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadają aktualną Koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we wskazanym powyżej zakresie. W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wskazany wyżej warunek powinien spełniać ten z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności, dla których wymagane jest ww. zezwolenie.

2. W celu wykazania spełniania powyższego warunku, od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będzie do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni – aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

12:45

Pomieszczenia Zamawiającego, tj. sala konferencyjna nr 430 znajdująca się na IV piętrze w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy al. Piastów 48 w Szczecinie.

Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Informacje z otwarcia ofert, stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Dalsze informacje (w tym sposób otwarcia ofert złożonych w postaci elektronicznej) podaje SIWZ.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-15
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

http://uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Podstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ww. zakresie:

1. nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (oświadczenie winno zawierać również informacje o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu);

2. w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.), zwane dalej (poniżej) w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) z zastrzeżeniem pkt 2–4 poniżej – informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD, przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej – informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp);

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp);

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie);

5) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD;

6) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD.

4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1–4 powyżej podlegają złożeniu jako wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej, a także dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 09300000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do wszystkich obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – do jego punktów odbioru energii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację obiektów oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 specyfikacji.

2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Enea Operator Sp. z o.o. – właścicielem sieci, do której przyłączone są obiekty Zamawiającego.

3. Realizacja zamówienia odbywać się winna w szczególności na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie.

4. Szacunkowa ilość zamawianej energii określona w załączniku nr 2 specyfikacji ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z realnym zużyciem energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

5. Energia elektryczna będąca przedmiotem niniejszego postępowania dostarczana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

6. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ i załączniku nr 1 do umowy posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane w sposób i na warunkach określonych w dziale XV specyfikacji.

8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia: 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do zakresu niniejszego zamówienia lub warunków jego wykonania rozstrzygające znaczenie mają wskazane załączniki SIWZ, w szczególności wzór umowy (i załączniki przywoływane w jego treści jako załączniki umowy).

Main site or place of performance

Szczecin, POLSKA

Additional information

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (szczegóły dział VIII SIWZ).

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia określone warunki udziału w postępowaniu.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone