Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów operacyjnych do angiografii, stymulatorów oraz mat chłonnych (dalej „wyroby”) którego szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 187-421953

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i 12 umowy

c) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 2-7 umowy

d) zmiany wysokości cen jednostkowych w przypadkach określonych w § 6 ust 4-5 umowy

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4.Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust 4-5 umowy do wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 879,468

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie 1

Value

PLN Not specified

Zadanie 1 Ilości i rodzaj wyrobów określa SIWZ wraz z załącznikami.

Award criteria

Cena brutto

90

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych

5

Termin płatności

5

Zadanie 2

Value

PLN Not specified

Zadanie 2 Ilości i rodzaj wyrobów określa SIWZ wraz z załącznikami.

Award criteria

Cena brutto

90

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych

5

Termin płatności

5

Zadanie 3

Value

PLN Not specified

Zadanie 3 Ilości i rodzaj wyrobów określa SIWZ wraz z załącznikami.

Award criteria

Cena brutto

90

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych

5

Termin płatności

5

Zadanie 4

Value

PLN Not specified

Zadanie 4 Ilości i rodzaj wyrobów określa SIWZ wraz z załącznikami.

Award criteria

Cena brutto

90

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych

5

Termin płatności

5

Zadanie 5

Value

PLN Not specified

Zadanie 5 Ilości i rodzaj wyrobów określa SIWZ wraz z załącznikami.

Award criteria

Cena brutto

90

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych

5

Termin płatności

5

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro

North Macedonia : Skopje - Diagnostic agents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.5 million Denar

Norway : Vadsø - Nuclear and radiological protection clothing

Norway

Value: Not specified