Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych (leków cytotoksycznych) dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 29 zadań (części).

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Procedura

Czas lokalny
09:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-03-18

09:30

Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328, POLSKA

Data
2020-03-18
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Estimated timing for further notices to be published
2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Informacje dodatkowe

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu

platformy SmartPzp (dalej – „platforma”).

2. W celu skorzystania z platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2A, 2B do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta):

1) oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcja wypełnienia Formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) dla niniejszego postępowania znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (formularz JEDZ) – Informacje dodatkowe;

2) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). Uwaga! Ofertę i oświadczenie JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności,w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP składa dokumenty z pkt 5 ppkt 1–4 wystawione w kraju, gdzie ma siedzibę.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Electronic payment will be used
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

24 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ilford - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940,000 Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Installation of doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 630,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 162,601 Euro

Malta : Sliema - Building installation work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified