This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest poszerzenie planów urządzenia lasu (PUL) nadleśnictw: Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Po przygotowaniu dokumentacji poszerzającej zakres planów urządzenia lasu należy opracować wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebne do procedury aneksowania PUL.

Powierzchnia obszarów NATURA 2000 będących przedmiotem zamówienia:

a. Delta Świny PLB320002 – 2469 ha (Nadleśnictwo Międzyzdroje);

b. Ostoja Wkrzańska PLB320014 – 13 459 ha (Nadleśnictwo Trzebież).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP oraz aktów wykonawczych do PZP oraz zgodnie z art. 11 ust. 8 PZP oraz art.24aa ust.1 i 2 PZP tj. procedura odwrócona.

PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy.
Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, dla każdej z dwóch Części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % zaoferowanej ceny dla każdej z dwóch części zamówienia.

Zamawiający przewiduje fakturowanie podetapami, zgodnie z przyjętym harmonogramem postępu prac zawartym w SIWZ (dotyczy każdej z dwóch części zamówienia):

Etap I – "Prace wstępne i prace inwentaryzacyjne", podetap:

1. Prace wstępne - do 30 dni od podpisania umowy, ok. 5 % udziału kosztów;

2. Prace terenowe - do 30.06.2020, ok. 60 % udziału kosztów;

3. Prace kameralne - do 15.07.2020, ok. 5 % udziału kosztów;

4. Prace terenowe - do 30.10.2020, ok. 10 % udziału kosztów;

Etap II – "Opracowanie dokumentacji", podetap:

1. Prace kameralne - do 30.11.2020, ok. 15 % udziału kosztów;

Etap III – "Odbiór i weryfikacja dokumentacji", podetap:

1. Prace zakończeniowe - do 30.12.2020, ok. 5 % udziału kosztów.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zgodnie z powyższym.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), o których mowa w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a SIWZ (dla Części I) oraz pkt 6.2. ppkt 4) lit. a SIWZ (dla Części II) należy podać w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług, wartości netto wykonanych usług.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. osób, o których mowa w pkt 6.2. ppkt 3) lit. b SIWZ (dla Części I) oraz pkt 6.2. ppkt 4) lit. b SIWZ (dla Części II) należy podać w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, doświadczenia oraz podstawy dysponowania.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1bPZP (pkt 6.2. ppkt 3) i 4) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. ppkt 3) i 4) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. e–ł. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. e-ł Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dla Części I zamówienia - Delta Świny PLB320002 – 2 469 ha:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

a) Wykonał należycie, co najmniej trzy opracowania planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 (OSO), o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych netto, w tym jedno o wartości przynajmniej 25 000 złotych netto.

b) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania zamówienia:

1. Koordynator prac nad dokumentacją do planu zadań ochronnych. Min. 1 osoba posiadająca doświadczenie w wykonywaniu projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 (i\lub) projektów planów ochrony rezerwatów (i\lub) projektów planów ochrony parków krajobrazowych (i\lub) projektów planów ochrony parków narodowych – koordynacja i udział w przygotowaniu przynajmniej 3 opracowań. Koordynator musi posiadać co najmniej 5 letni udokumentowany staż pracy na stanowisku związanym z ochroną przyrody.

2. Ekspert ornitolog. Min. 2 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu leśnictwa lub ochrony przyrody lub biologii lub ochrony środowiska, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy nad projektami planów zadań ochronnych, w tym uczestniczyła w tworzeniu przynajmniej 2 projektów planów zadań ochronnych.

3. Ekspert ds. GIS. Min. 1 osoba z wykształceniem średnim lub wyższym posiadająca przynajmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania map cyfrowych i analogowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dla Części II zamówienia - Ostoja Wkrzańska PLB320014 – 13 459 ha.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

a) Wykonał należycie, co najmniej trzy opracowania planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 (OSO), o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych netto, w tym jedno o wartości przynajmniej 100 000 złotych netto.

b) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania zamówienia:

1. Koordynator prac nad dokumentacją do planu zadań ochronnych. Min. 1 osoba posiadająca doświadczenie w wykonywaniu projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 (i\lub) projektów planów ochrony rezerwatów (i\lub) projektów planów ochrony parków krajobrazowych (i\lub) projektów planów ochrony parków narodowych – koordynacja i udział w przygotowaniu przynajmniej 3 opracowań. Koordynator musi posiadać co najmniej 5 letni udokumentowany staż pracy na stanowisku związanym z ochroną przyrody.

2. Ekspert ornitolog. Min. 2 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu leśnictwa lub ochrony przyrody lub biologii lub ochrony środowiska, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy nad projektami planów zadań ochronnych, w tym uczestniczyła w tworzeniu przynajmniej 2 projektów planów zadań ochronnych.

3. Ekspert ds. GIS. Min. 1 osoba z wykształceniem średnim lub wyższym posiadająca przynajmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania map cyfrowych i analogowych.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-16
Data
2020-03-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-17

12:00

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, pokój nr 102 (świetlica).

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy portalu e-usług SmartPZP. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Sąd okręgowy

w całym kraju

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800/03

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800/03

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

O których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości netto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),

c) dowody, że wykazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

h) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

j) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

k) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP;

l) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

Ł) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b-ł SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b-ł SIWZ powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez Zamawiający na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 77231400

Bidding information

Bidding deadline

17 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 412,155

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Poszerzenie planów urządzenia lasu nadleśnictw Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Delta Świny PLB320002 – 2 469 ha

Value

PLN 82,477

Poszerzenie planów urządzenia lasu nadleśnictw Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Delta Świny PLB320002 – 2 469 ha

Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych (PZO) jest podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru NATURA 2000. Zadaniem PZO jest określenie aktualnego stanu przedmiotów ochrony oraz zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu. Właściwy stan należy rozumieć jako zapewnienie ciągłości istnienia gatunków na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji do poszerzenia planów urządzenia lasu nadleśnictw: Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przygotowanie wniosków o aneksowanie tych planów. Dokumentację do planu zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, znajdujących się na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Szczecinie, należy sporządzić na podstawie:

a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru, dla którego sporządzany jest plan zadań ochronnych, dostępnego na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska GDOŚ (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/);

b) dostępnych wyników badań i opracowań wykonanych dla obszaru, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

c) dostępnych wyników badań i opracowań wykonanych dla obszaru, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

d) podręczników metodycznych ochrony siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl);

e) wyników ekspertyz terenowych oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad dokumentacją do planów zadań ochronnych przez Wykonawcę;

f) danych z cyfrowych warstw informacyjnych, kartograficznych i geodezyjnych w tym ewidencji gruntów, form ochrony przyrody etc.;

g) innych dostępnych źródeł danych dotyczących przedmiotów ochrony obszarów, w tym ujawnionych bądź dostarczonych przez osoby trzecie w trakcie prac nad dokumentacją do planów zadań ochronnych;

h) aktualnych „Wytycznych do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru NATURA 2000”, opracowanych przez GDOŚ, dostępnych na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu prac terenowych (podetap nr 2 i 4) należących do I Etapu – Prace wstępne i prace inwentaryzacyjne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie całości prac i przekazanie ostatecznej wersji kompletu dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ do dnia 30.12.2020 r.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1500PLN (dla Części I zamówienia).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku formach zgodnie z art.45 ust.6 PZP.

Zwrot wadium zgodnie z art.46 PZP.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego -50 %.

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, szacunkowa wartość zam. w pkt.II.2.6 uwzględnia wartość tych zamówień.

Szczegółowy opis kryterium oceny ofert w pkt.14 SIWZ

Main site or place of performance

Delta Świny PLB320002 obszar o powierzchni 2 469 ha

Award criteria

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40

60

End

2020-12-30

Poszerzenie planów urządzenia lasu nadleśnictw Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Ostoja Wkrzańska PLB320014 – 13 459 ha

Value

PLN 329,678

Poszerzenie planów urządzenia lasu nadleśnictw Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Ostoja Wkrzańska PLB320014 – 13 459 ha

Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych (PZO) jest podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru NATURA 2000. Zadaniem PZO jest określenie aktualnego stanu przedmiotów ochrony oraz zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu. Właściwy stan należy rozumieć jako zapewnienie ciągłości istnienia gatunków na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji do poszerzenia planów urządzenia lasu nadleśnictw: Międzyzdroje i Trzebież o zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przygotowanie wniosków o aneksowanie tych planów. Dokumentację do planu zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, znajdujących się na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Szczecinie, należy sporządzić na podstawie:

a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru, dla którego sporządzany jest plan zadań ochronnych, dostępnego na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska GDOŚ (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/);

b) dostępnych wyników badań i opracowań wykonanych dla obszaru, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

c) dostępnych wyników badań i opracowań wykonanych dla obszaru, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

d) podręczników metodycznych ochrony siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl);

e) e) wyników ekspertyz terenowych oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad dokumentacją do planów zadań ochronnych przez Wykonawcę;

f) danych z cyfrowych warstw informacyjnych, kartograficznych i geodezyjnych w tym ewidencji gruntów, form ochrony przyrody etc.;

g) innych dostępnych źródeł danych dotyczących przedmiotów ochrony obszarów, w tym ujawnionych bądź dostarczonych przez osoby trzecie w trakcie prac nad dokumentacją do planów zadań ochronnych;

h) aktualnych „Wytycznych do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru NATURA 2000”, opracowanych przez GDOŚ, dostępnych na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu prac terenowych (podetap nr 2 i 4) należących do I Etapu – Prace wstępne i prace inwentaryzacyjne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie całości prac i przekazanie ostatecznej wersji kompletu dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ do dnia 30.12.2020 r.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6000PLN (dla Części I zamówienia).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku formach zgodnie z art.45 ust.6 PZP.

Zwrot wadium zgodnie z art.46 PZP.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego -50 %.

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, szacunkowa wartość zam. w pkt.II.2.6 uwzględnia wartość tych zamówień.

Szczegółowy opis kryterium oceny ofert w pkt.14 SIWZ

Main site or place of performance

Ostoja Wkrzańska PLB320014 o powierzchni 13 459 ha

Award criteria

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40

60

End

2020-12-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Air quality management

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Malta : San Gwann - Cleaning and treatment of soil

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro