Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie (w podziale na części), tj.:

— część I: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon I, II, III,

— część II: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon IV, V,

— część III: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon VII, VIII.

CPV

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/I, 3/II, 3/III, 4/I, 4/II, i 4/III do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto, polegające na koszeniu trawników.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców w całości. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych innego podmiotu.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej);

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) kierownikiem robót – osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodnictwo lub rolnictwo lub architektura krajobrazu lub technika rolna i leśna lub leśnictwo lub ochrona środowiska i posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni; oraz

b) 3 osobami posiadającymi wykształcenie minimum zawodowe o kierunku ogrodniczym lub rolniczym lub leśnym albo posiadającymi minimum 2-letnią praktykę w zakresie utrzymania terenów zieleni; w przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Warunki realizacji umowy

2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania ruchem w związku pracami wykonywanymi w pasach drogowych, zgodnie z Ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zmianami);

2) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

3) umowę ubezpieczenia.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-23

12:00

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu 125A, pok. 4, POLSKA

Data
2020-03-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła (np. za pośrednictwem platformy) kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Informacje dodatkowe

I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II. Zmiana umowy:

1) zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy;

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień um. w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społ. lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian:

A. Wyk. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprow. zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zam. z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzas. oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zam., czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagr. Wyk. określonego w umowie, a w szczególności:

— szczegółową kalkulację proponowanej zm. wysokości wynagr. Wyk. oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wyk.,

— przyjęte przez Wyk. zasady kalkulacji wysokości kosztów wyk. umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wyk. umowy, wraz z dokumentami potw. prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgł. pracowników do ubezpieczeń.

B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potw. za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzas. zmianę wysokości wynagr.;

b) zwiększenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, w razie otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obow. umowy;

c) niewykorzystania maksymalnej wartości nominalnej zobow. Zamawiającego dot. koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej w ramach danej części lub danego rejonu. Zam. wówczas ma prawo przesunięcia pozostałej kwoty odpowiednio na poczet koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej w innej części lub w innym rejonie. W takim przypadku na uzas. wniosek Zam. zmiana zostanie wpr. aneksem do um.;

d) wyjątkowo niesprzyjających warunków atm. uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy techn. i obow. przepisów; W takim przypadku na uzas. wniosek Wyk. lub Zam., zm. zostanie wpr. aneksem do um.;

e) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewn., kt. skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzas. wniosek Wyk. lub Zam., zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3) Niezależnie od powyższego, Zam. i Wyk. dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych um. oraz zmian będących nast. zm. danych stron ujawnionych w rejestrach publ.

4) Zm. um. nastąpić może inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany i jej charakter, uzas. zm., koszt zm. i jego wpływ na wys. wynagr., czas wyk. i wpł. zm. na termin realizacji umowy.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

23 Mar 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Szczecin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon I, II, III

Value

PLN Not specified

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon I, II, III Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/I, 4/I do SIWZ.

Additional information

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

Main site or place of performance

miasto Szczecin

End

2020-11-15

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon IV i V

Value

PLN Not specified

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon IV i V Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/II, 4/II do SIWZ.

Additional information

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

Main site or place of performance

miasto Szczecin

End

2020-11-15

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon VII i VIII

Value

PLN Not specified

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon VII i VIII Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/III, 4/III do SIWZ.

Additional information

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

Main site or place of performance

miasto Szczecin

End

2020-11-15

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Esher - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Mavrovi Anovi - Forestry services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Norway : Hamar - Planting and maintenance services of green areas

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 825,000 Pound Sterling