Tender description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania: „Budowa czterech obiektów retencyjnych w Nadleśnictwie Taczanów”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

a) część I 28 000 PLN (dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

b) część II 35 000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych);

c) część III 19 000 PLN (dziewiętnaście tysięcy złotych);

d) część IV 71 000 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Warunki realizacji umowy
Według TOM_II_Umowa- stanowiący wzór umowy.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana Wykonawcy przedłożą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. stwierdzona będzie solidarna odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich:

I) 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na remont, budowa, przebudowa z zakresu melioracji wodnych o wartości:

— część I 70 000 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych),

— część II 90 000 PLN (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

— część III 48 000 PLN (czterdzieści osiem tysięcy złotych),

— część IV 177 000 PLN (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

b) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) kierownikiem budowy posiadającym:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 (pięć)-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równorzędnych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający stosując w niniejszym postępowaniu procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy przedkłada na wskazany adres e-mail Zamawiającego aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym – sporządzony na warunkach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-26

10:30

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

a) dla część I 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych);

b) dla część II 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych);

c) dla część III 900 PLN (dziewięćset złotych);

d) dla część IV 1 000 PLN.

Otwarcie ofert nastąpi 26.6.2020 (dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) roku o godz. 10.30 na kanale Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych https://www.youtube.com/channel/UCo1TQnXj0ELPZYmR2fy2bEA.

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu ...

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-25
Data
2020-06-26

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego. Należy wnieść wadium według SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Uwaga! Zamówienie podlega tzw. „elektronizacji zamówień publicznych”.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), Zamawiający podejmuje szczególne środki ostrożności.

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Jun 2020

22 days remaining

Total estimated value

PLN 771,288

Locations

Polska, Taczanów Drugi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Biskupice”

Value

PLN 141,957

Zadanie nr 1 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Biskupice”

W zakres prac budowlanych wchodzą:

— obsługa geodezyjna;

— roboty budowlane.

Award criteria

Wydłużenie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane

40

60

End

2020-10-31

Main site or place of performance

Jednostka ewid: 301707_2.: Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 0014: Wielowieś, dz. nr: 2695, 2696.

Yes

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020).

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacyjnego Zamawiającego (dalej zwane BIP)

Zadanie nr 2 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Biskupice"

Value

PLN 177,917

Zadanie nr 2 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Biskupice"

W zakres prac budowlanych wchodzą:

— obsługa geodezyjna;

— roboty budowlane.

Award criteria

Wydłużenie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane

40

60

End

2020-10-31

Main site or place of performance

Jednostka ewid: 301707_2.: Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 0014: Wielowieś, dz. nr: 2627

Yes

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020).

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacyjnego Zamawiającego (dalej zwane BIP)

Zadanie nr 3 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Wysocko”

Value

PLN 96,028

Zadanie nr 3 „Budowa zastawki piętrzącej na rowie w leśnictwie Wysocko”

W zakres prac budowlanych wchodzą:

— obsługa geodezyjna;

— roboty budowlane.

Award criteria

Wydłużenie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane

40

60

End

2020-10-31

Main site or place of performance

Jednostka ewid: 301704_2.: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0026: Wysocko Wielkie, ark. 4 dz. nr: 858

Yes

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020).

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacyjnego Zamawiającego (dalej zwane BIP)

Zadanie nr 4 „Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Miłaszka"

Value

PLN 355,386

Zadanie nr 4 „Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Miłaszka"

W zakres prac budowlanych wchodzą:

— obsługa geodezyjna;

— roboty budowlane.

Award criteria

Wydłużenie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane

40

60

End

2020-10-31

Main site or place of performance

Jednostka ewidencyjna: 301707_2.: Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 0014: Wielowieś, dz. nr: 2555

Yes

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020).

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacyjnego Zamawiającego (dalej zwane BIP)

SIMILAR TENDERS

Denmark : Esbjerg - Heating plant construction work

Denmark

Value: Not specified

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Miscellaneous fabricated products and related items

Ireland

Value: 4.0 million Euro

United Kingdom : Reading - Sewage-treatment plant construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

Ireland : Cavan - Archaeological services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Norway : Stavanger - Janitorial services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone