Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Tarnów Opolski.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 224-512917

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tarnów Opolski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia:

1) odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach;

2) odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w oddzielnych pojemnikach, obejmujących:

a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal, w tym odpady opakowaniowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

e) popiół z palenisk domowych;

3) odbiór i zagospodarowanie pozostałych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytych opon,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych,

e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych.

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Main site or place of performance

Gmina Tarnów Opolski

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Natural resources management or conservation strategy planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 56,640 Euro

United Kingdom : Dumfries - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro