This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego pojazdów samochodowych.

Zamówienie podzielone zostało na części:

1. samochody pick- up - 7 szt.;

2. samochody specjalistyczne Typu A-1 z zabudową przestrzeni ładunkowej - 5 szt.;

3. samochody specjalistyczne Typu A-1 bez zabudowy - 11 szt.;

4. samochody specjalistyczne Typu B z zabudową przestrzeni ładunkowej - 26 szt.;

5. samochody specjalistyczne Typu B bez zabudowy - 6 szt.;

6. samochody specjalistyczne Typu B (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej - 4 szt.

7. samochody specjalistyczne Typ Furgon THT z zabudową przestrzeni ładunkowej - 1 szt.

8. samochody specjalistyczne Typ Furgon THT (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej - 2 szt.

Szczegółowe informacje na przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - "SIWZ" i wzór umowy), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002588.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonywanych) dostawy samochodów o łącznej wartości co najmniej równej wskazanej poniżej kwocie dla danej części zamówienia:

a) dla Części I o wartości minimum 840 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 420 000,00 PLN netto;

b) dla Części II o wartości minimum 365 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 182 500,00 PLN netto;

c) dla Części III o wartości minimum 627 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 313 500,00 PLN netto;

d) dla Części IV o wartości minimum 2 990 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 1 495 000,00 PLN netto

e) dla Części V o wartości minimum 522 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 261 000,00 PLN netto

f) dla Części VI o wartości minimum 760 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 380 000,00 PLN netto

g) dla Części VII o wartości minimum 142 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 71 000,00 PLN netto

h) dla Części VIII o wartości minimum 450 000,00 PLN netto, przy czym jedna z dostaw winna być o wartości nie niższej niż 225 000,00 PLN netto

W przypadku ubiegania się o udzielenie Zamówienia w ramach więcej niż jednej części, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wystarczającym będzie wykazanie się realizacją jednej dostawy samochodów o minimalnej wartości stanowiącej co najmniej sumę limitów kwotowych określonych dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega, lub wykazanie kilku dostaw samochodów, których łączna wartość będzie wynosiła co najmniej sumę limitów kwotowych określonych dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega, z uwzględnieniem wartości minimalnych dla jednej dostawy określonych powyżej.

2. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej,wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

3 Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. I.1) powyżej Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz zrealizowanych dostaw powinien zawierać informację o wartości i przedmiocie dostaw, datach ich wykonania i podmiotach, na rzecz których dostawy były zrealizowane wraz z dowodami określającymi czy zamówienia wymienione w wykazie dostaw, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykaz i krótki opis warunków

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Nie podlegają wykluczeniu

2.Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa tego warunku

2.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej. – Zam. nie określa tego warunku

2.3 Posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3) ogłoszenia.

II. Z postępowania o udzielenie zamów. Zamaw. wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych wart.24 ust.1 pkt.12)-23) ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2019. poz 1843] (dalej Pzp) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) - 8) Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust.4 Pzp i art. 24 ust. 7-10 Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty i oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ, który winien być złożony wraz z ofertą dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w Postępowaniu o numerze 2020/W001/WP-002588.

b) Uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 12.9. SIWZ.

c) Stosowne pełnomocnictwa;

d) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający zwraca się o złożenie dokumentu potwierdzającego przelew wadium na rachunek bankowy Zamawiającego); szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w pkt 10 SIWZ;

Ofertę wraz JEDZ i załącznikami wskazanymi powyżej należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. Pozostałe dok. i oświadczenia Wyk. złoży na wezwanie Zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą z zachowaniem wymogów określonych w pkt. 8 SIWZ;

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - z zachowaniem wymogów określonych w pkt. 8 SIWZ.

4. Ofertę, JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia należy składać z zachowaniem wymogów określonych w pkt. 8 SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

11:30

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG w siedzibie Oddziału Wsparcia Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Zam. przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1) dokumentów określonych w punktach II.2.4) ppkt. 3 niniejszego ogłosz. w zakresie cz. II, IV, VI - VIII,

2) dokumentów określonych w pkt. III.1.3) ppkt. 3 niniejszego ogłoszenia

3) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwy

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

6) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z;

8) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp

10) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp

11) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

II. Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Spółki https://www.psgaz.pl/obowiazek-informacyjny.

III.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności. do tej samej grupy kapitałowej..

IV. Zamawiający informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 34114000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tarnów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I – samochody pick – up - 7 szt.

Value

PLN Not specified

Część I – samochody pick – up - 7 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pojazdów samochodowych - pick - up - 7 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.1 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część II – samochody specjalistyczne Typu A-1 z zabudową przestrzeni ładunkowej - 5 szt.

Value

PLN Not specified

Część II – samochody specjalistyczne Typu A-1 z zabudową przestrzeni ładunkowej - 5 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typu A-1 z zabudową przestrzeni ładunkowej - 5 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. zostać zabudowane na terenie centrum składowania, przygotowania, logistyki i adaptacji samochodów nowych, z którym producent/oficjalny dystrybutor dostarczanej marki samochodów na Polskę zawarł umowę o współpracy (Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego wymogu poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ);

2.7. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

3. Zabudowy samochodów muszą spełniać, określone w SIWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

3.1. listę materiałową z numerami katalogowymi zabudowy, potwierdzoną przez producenta zabudowy;

3.2. certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

3.3. atesty na wszystkie wymienione elementy składowe zabudowy w tym: uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.2 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część III – samochody specjalistyczne Typu A-1 bez zabudowy - 11 szt.

Value

PLN Not specified

Część III – samochody specjalistyczne Typu A-1 bez zabudowy - 11 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typu A-1 bez zabudowy - 11 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.3 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część IV – Samochody specjalistyczne Typu B z zabudową przestrzeni ładunkowej - 26 szt.

Value

PLN Not specified

Część IV – Samochody specjalistyczne Typu B z zabudową przestrzeni ładunkowej - 26 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typu B z zabudową przestrzeni ładunkowej - 26 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. zostać zabudowane na terenie centrum składowania, przygotowania, logistyki i adaptacji samochodów nowych, z którym producent/oficjalny dystrybutor dostarczanej marki samochodów na Polskę zawarł umowę o współpracy (Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego wymogu poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ);

2.7. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

3. Zabudowy samochodów muszą spełniać, określone w SIWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

3.1. listę materiałową z numerami katalogowymi zabudowy, potwierdzoną przez producenta zabudowy;

3.2. certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

3.3. atesty na wszystkie wymienione elementy składowe zabudowy w tym: uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.4 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część V – Samochody specjalistyczne Typu B bez zabudowy - 6 szt.

Value

PLN Not specified

Część V – Samochody specjalistyczne Typu B bez zabudowy - 6 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typu B bez zabudowy - 6 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.5 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część VI – Samochody specjalistyczne Typu B (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej - 4 szt.

Value

PLN Not specified

Część VI – Samochody specjalistyczne Typu B (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej - 4 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typu B (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej - 4 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. zostać zabudowane na terenie centrum składowania, przygotowania, logistyki i adaptacji samochodów nowych, z którym producent/oficjalny dystrybutor dostarczanej marki samochodów na Polskę zawarł umowę o współpracy (Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego wymogu poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ);

2.7. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

3. Zabudowy samochodów muszą spełniać, określone w SIWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

3.1. listę materiałową z numerami katalogowymi zabudowy, potwierdzoną przez producenta zabudowy;

3.2. certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

3.3. atesty na wszystkie wymienione elementy składowe zabudowy w tym: uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.6 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 150 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część VII – samochody specjalistyczne Typ Furgon THT z zabudową przestrzeni ładunkowej – 1 szt.

Value

PLN Not specified

Część VII – samochody specjalistyczne Typ Furgon THT z zabudową przestrzeni ładunkowej – 1 szt.

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistyczne Typ Furgon THT z zabudową przestrzeni ładunkowej – 1 szt.

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. zostać zabudowane na terenie centrum składowania, przygotowania, logistyki i adaptacji samochodów nowych, z którym producent/oficjalny dystrybutor dostarczanej marki samochodów na Polskę zawarł umowę o współpracy (Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego wymogu poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ);

2.7. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

3. Zabudowy samochodów muszą spełniać, określone w SIWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

3.1. listę materiałową z numerami katalogowymi zabudowy, potwierdzoną przez producenta zabudowy;

3.2. certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

3.3. atesty na wszystkie wymienione elementy składowe zabudowy w tym: uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.7 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 100 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

Część VIII – samochody specjalistyczne Typ Furgon THT (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej – 2 szt

Value

PLN Not specified

Część VIII – samochody specjalistyczne Typ Furgon THT (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej – 2 szt

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych Typ Furgon THT (4x4) z zabudową przestrzeni ładunkowej – 2 szt

2. Pojazdy samochodowe muszą:

2.1. być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

2.2 spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.),

2.3. posiadać kierownicę po lewej stronie;

2.4. pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę.

2.5. być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu zakupu,

2.6. zostać zabudowane na terenie centrum składowania, przygotowania, logistyki i adaptacji samochodów nowych, z którym producent/oficjalny dystrybutor dostarczanej marki samochodów na Polskę zawarł umowę o współpracy (Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego wymogu poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ);

2.7. spełniać, określone przez Zamawiającego, wymagania dotyczące emisji spalin i zużycia energii

3. Zabudowy samochodów muszą spełniać, określone w SIWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

3.1. listę materiałową z numerami katalogowymi zabudowy, potwierdzoną przez producenta zabudowy;

3.2. certyfikaty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej np. ECE R17 oraz podłogi wg normy europejskiej np. ECE, TUV lub ISO;

3.3. atesty na wszystkie wymienione elementy składowe zabudowy w tym: uchwyty mocujące, półki, szuflady, fronty, ramy nośne, pochodzące od jednego producenta zabudowy.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w SIWZ i w Załączniku nr 1.8 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Additional information

Termin realizacji zamówienia określony jako 150 dni oznacza dni kalendarzowe liczone od dnia zawarcia umowy. Termin tej jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

Zamówienie realizowane będzie na obszarze działania Oddziałów PSG sp. z o.o.

Zamówienia realizowane będą do miejsc wskazanych w zał. nr 3 do wzoru umowy.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

90

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Unmanned underwater vehicles

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Vehicle bodies

Ireland

Value: 480,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Miscellaneous spare parts

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 487,805 Euro

Norway : Ålesund - Firefighting vehicles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Ireland : Enniskillen - Modular and portable buildings

Ireland

Value: 1.2 million Euro

Norway : Oslo - Motor vehicles

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Motor vehicles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified