This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji Oddziału Wsparcia w Warszawie oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych (dalej zwanych „OZG”) i OIR Krosno, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 19 części (zadań). Umowa ramowa z wybranym Wykonawcą, w danej części, będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do dnia osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 6.1 umowy, o ile maksymalna kwota wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji umowy.

Wymagane jest udzielenie gwarancji minimum 24-miesięcznej na świadczone usługi napraw samochodów i części zużyte do naprawy samochodu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zawiera wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali bądź wykonują co najmniej 3 zam. polegające na kompleksowych naprawach i serwisie pojazdów, w ramach jednej lub kilku umów o łącznej wartości nie mniejszej niż wskazana poniżej:

a) Cz. 1 – 3 zam., min. 11 pojazdów, łącznie min. 33 600 ZŁ netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 16 800 ZŁ netto,

b) Cz. 2 – 3 zam., min. 81 pojazdów, łącznie min. 313 200 ZŁ netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 156 600 ZŁ netto,

c) Cz. 3 – 3 zam., min. 10 pojazdów, łącznie min. 30 400 ZŁ netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 15 200 ZŁ netto,

d) Cz. 4 – 3 zam., min. 24 pojazdów, łącznie min. 104 000ZŁ netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 52 000 ZŁ netto,

e) Cz. 5 – 3 zam., min. 32 pojazdów, łącznie min. 137 300 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 68 650 ZŁ netto,

f) Cz.6 – 3 zam., min. 59 pojazdów, łącznie min. 277 440 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 138 720 ZŁ netto,

g) Cz.7 – 3 zam., min. 20 pojazdów, łącznie min. 110 000 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 55 000 ZŁ netto,

h) Cz.8 – 3 zam., min. 19 pojazdów, łącznie min. 60 000 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 30 000 ZŁ netto,

i) Cz.9 – 3 zam., min. 84pojazdów, łącznie min. 372 800 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 186 400 ZŁ netto,

j) Cz.10 – 3 zam., min. 57pojazdów, łącznie min. 251 500 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 125 750 ZŁ netto,

k) Cz.11 – 3 zam., min. 27pojazdów, łącznie min. 107 200 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 53 600 ZŁ netto,

l) Cz.12 – 3 zam., min. 19pojazdów, łącznie min. 106 500 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 53 250 ZŁ netto

m) Cz.13 – 3 zam., min. 19pojazdów, łącznie min. 86 000 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 43 000 ZŁ netto

n) Cz.14 – 3 zam., min. 28pojazdów, łącznie min. 128 000 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 64 000 ZŁ netto

o) Cz.15 – 3 zam., min. 20pojazdów, łącznie min. 67 200 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 33 600 ZŁ netto

p) Cz.16 – 3 zam., min. 85pojazdów, łącznie min. 310 000 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 155 000 ZŁ netto

q) Cz.17 – 3 zam., min. 20pojazdów, łącznie min. 130 400 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 65 200 ZŁ netto

r) Cz.18 – 3 zam., min. 39pojazdów, łącznie min. 201 900 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 100 950 ZŁ netto

s) Cz.19 – 3 zam., min. 8pojazdów, łącznie min. 74 400 zł netto, wartość co najmniej 1 zam. nie niższa niż 37 200 ZŁ netto

W przypadku ubiegania się o udzielenie zam. w więcej niż jednej cz. można wskazać te same usł.na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.3.A SIWZ.

B. punkty usługowe Wykonawców powinny być zlokalizowane przy drogach publicznych w odległości nie większej niż wskazane w załączniku nr 10 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) od punktów wskazanych w tym zał. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić punkty serwisowe spełniające ww. warunek dla każdej pozycji wskazanej w ww. załączniku.

C. w punkcie serwisowym, w którym świadczona będzie usł. dysponują min. jednym stanowiskiem wyposażonym w podnośnik do obsługi pojazdów o DMC 3,5 t, które posiada bramę wjazdową o wysokości 3,3 m, parking mieszczący minimum 5 pojazdów dostawczych typu furgon (np. Renault Master) oraz dysponują minimum 2 stanowiskami naprawczymi, odpowiednimi podnośnikami dwu lub czterokolumnowymi do obsługi pojazdów do 3,5 t lub stanowiskami kanałowymi z podnośnikami kanałowymi; w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część warunek powinien być spełniony dla każdej części (wykonawca powinien posiadać ww. zasoby, w każdym punkcie serwisowym oferta)

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla Części 1 o wartości minimum 134 400,00 PLN netto,

b) dla Części 2 o wartości minimum 1 252 800,00 PLN netto,

c) dla Części 3 o wartości minimum 121 600,00 PLN netto,

d) dla Części 4 o wartości minimum 416 000,00 PLN netto,

e) dla Części 5 o wartości minimum 549 300,00 PLN netto,

f) dla Części 6 o wartości minimum 1 109 800,00 PLN netto,

g) dla Części 7 o wartości minimum 323 200,00 PLN netto,

h) dla Części 8 o wartości minimum 240 000,00 PLN netto,

i) dla Części 9 o wartości minimum 1 491 200,00 PLN netto,

j) dla Części 10 o wartości minimum 1 005 800,00 PLN netto,

k) dla Części 11 o wartości minimum 428 800,00 PLN netto,

l) dla Części 12 o wartości minimum 425 800,00 PLN netto,

m) dla Części 13 o wartości minimum 344 000,00 PLN netto,

n) dla Części 14 o wartości minimum 511 900,00 PLN netto,

o) dla Części 15 o wartości minimum 268 800,00 PLN netto,

p) dla Części 16 o wartości minimum 1 240 000,00 PLN netto,

q) dla Części 17 o wartości minimum 521 600,00 PLN netto,

r) dla Części 18 o wartości minimum 807 400,00 PLN netto.

s) dla Części 19 o wartości minimum 297 600,00 PLN netto.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wystarczającym będzie wykazanie posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o minimalnej wartości stanowiącej co najmniej sumę limitów kwotowych określonych dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega.

II. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie warunku określonego w pkt I powyżej (6.1.2.2. SIWZ) – przedłoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych (w pkt 6.1.2.2 SIWZ), wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

D. posiadają oprogramowanie niezbędne do kalkulacji napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych np. Audatex, Autodata lub równoważnych, w wersji elektronicznej, z katalogiem części zamiennych zawierających ceny detaliczne, dostępność części oraz czasochłonność ich wymiany;

E. dysponują infolinią działającą 24 godziny na dobę w dni robocze do bieżącej obsługi oraz przez 7 dni w tygodniu, pod którą Zamawiający może zlecić wykonanie usługi holowania pojazdu

F. dysponują holownikami działającymi 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, gotowymi świadczyć Zamawiającemu usługi holowania.

G. dysponują narzędziem internetowym z możliwością akceptowania kosztorysów napraw, zawierającymi pełna ewidencję wykonanych prac serwisowo-naprawczych wraz z ich kosztami;

H. dysponują oprogramowaniem w wersji elektronicznej z katalogiem części zamiennych zawierającym ceny detaliczne, dostępność części oraz czasochłonność ich wymiany będzie udostępniona dowolnej liczbie pracowników Zamawiającego.

II Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt I powyżej (pkt 6.1.2.3 SIWZ), wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

III. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży:

a) wykaz zrealizowanych usług, sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ, który powinien zawierać informację o przedmiocie usługi, wartości netto, terminie realizacji oraz odbiorcy, wraz z dowodami określającymi czy zam. wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zam. były wykonywane,

b) wykaz punktów serwisowych sporządzony zgodnie z wzorem Załącznika nr 6 do SIWZ. (Wykonawca podaje nazwę i adres punktu serwisowego, w którym będzie realizowany remont i serwis pojazdów wraz ze wskazaniem odległości (w km) do siedziby jednostki Zamawiającego. Odległość należy określić w oparciu o wyszukiwarkę zawartą na stronie internetowej Google Polska pod adresem: http://maps.google.pl/maps. Odległość danego punktu serwisowego od miejsca siedziby jednostki Zamawiającego nie powinna być większa niż wskazana w Załączniku nr 10 do wzoru Umowy (odległość weryfikowana będzie przez Zamawiającego przy użyciu narzędzia Google maps. Przy ocenie brana będzie pod uwagę najkrótsza odległość po drogach publicznych wskazana przez ww. narzędzie)

c) oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku;

2.2 znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. określonej w pkt III.1.2) ogłoszenia

2.3 posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3) ogłoszenia

II. Z Postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 a) – c), 14 – 23 Ustawy, a także w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 Ustawy.

III. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty i oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców.

— Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie Jednolitego dokumentu; JEDZ sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE Jednolity dokument, który winien być złożony wraz z ofertą dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl,

— uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa,

— stosowne pełnomocnictwa, jeśli oferta jest podpisana przez pełnomocnika,

— w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia,

— dokument potwierdzający wniesienie wadium, o ile wadium jest wniesione w formie niepieniężnej (szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w punkcie 10 SIWZ).

Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Jednolity dokument należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 j.t.) i złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z wykonawców.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-13

13:00

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG (pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl) w siedzibie Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-13
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, to jest:, tj.:

1) Dokumentów określonych w pkt. III 1.2. i pkt III.1.3. niniejszego ogłoszenia;

2) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 UPZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 UPZP);

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP;

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP;

10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);

11) wypełnionego Załącznika nr 6- Specyfikacja cenowa. (na potwierdzenie wymogu z pkt 3.4 SIWZ, iż Koszt instalacji nie może być większy niż 5 % całkowitej wartości oferty)

II. Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Spółki https://portal.psgaz.pl/obszary/organizacja/DokumentyOpublikowane/Wytyczne w zakresie najlepszych praktyk spełnienia wymogów RODO.pdf.

III. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności. do tej samej grupy kapitałowej.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 50112100

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tarnów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla Oddziału Wsparcia w Warszawie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla Oddziału Wsparcia w Warszawie

Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji Oddziału Wsparcia w Warszawie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Warszawa

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Warszawie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Warszawie

Przedmiotem zamówienia części nr 2 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Warszawie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Warszawa

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Białymstoku

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia części nr 3 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Białymstoku, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Białystok

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Lublinie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Lublinie

Przedmiotem zamówienia części nr 4 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Lublinie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Lublin

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Gdańsku

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Gdańsku

Przedmiotem zamówienia części nr 5 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Gdańsku, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Gdańsk

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Poznaniu

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia części nr 6 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Poznaniu, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Poznań

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Olsztynie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia części nr 7 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Olsztynie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Olsztyn

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Gorzowie Wielkopolskim

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiotem zamówienia części nr 8 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Gorzowie Wielkopolskim, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Gorzów Wielkopolski

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Zabrzu

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Zabrzu

Przedmiotem zamówienia części nr 9 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Zabrzu, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Zabrze

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG we Wrocławiu

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia części nr 10 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG we Wrocławiu, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Łodzi

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Łodzi

Przedmiotem zamówienia części nr 11 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Łodzi, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Łódzkie

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Szczecinie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia części nr 12 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Szczecinie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Szczecin

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Kielcach

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Kielcach

Przedmiotem zamówienia części nr 13 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Kielcach, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Kielce

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Bydgoszczy

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia części nr 14 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Bydgoszczy, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Bydgoszcz

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Koszalinie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Koszalinie

Przedmiotem zamówienia części nr 15 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Koszalinie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Koszalin

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Krakowie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Krakowie

Przedmiotem zamówienia części nr 16 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Krakowie, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Kraków

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Opolu

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Opolu

Przedmiotem zamówienia części nr 17 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Opolu, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Opole

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Jaśle

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OZG w Jaśle

Przedmiotem zamówienia części nr 18 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OZG w Jaśle, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Jasło

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OIR w Krośnie

Value

PLN Not specified

Kompleksowa obsługa serwisowa środków transportu dla OIR w Krośnie

Przedmiotem zamówienia części nr 19 jest kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji OIR Krosno, która będzie obejmować m. in.:

a) wykonywanie okresowych przeglądów w serwisach zgodnie z wymogami podanymi przez producenta pojazdu w książce serwisowej lub instrukcji obsługi,

b) wykonywanie napraw,

c) wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych nadwozi i zabudów warsztatowych,

d) wykonanie badań technicznych,

e) sprzedaży i dostawy części zamiennych wykorzystywanych do napraw oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

f) mycia nadwozi pojazdów, i sprzątanie wnętrza.

Szczegółowe informacje na temat samochodów objętych usługami znajdują się w załączniku nr 9 do umowy ramowej (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Main site or place of performance

Krosno

Award criteria

Łączna wartość robocizny (dla napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz usługi Door to Door)

20

Łączna wartość usług (Obsługa techniczna, serwisowa)

10

Oferowany upust na części zamienne % (w stosunku do ogólnodostępnego cennika InterCars)

30

Oferowany upust na części oryginalne (OE) % od cen detalicznych producenta

20

Wartość koszyka części zamiennych (wartość brutto)

20

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Telephone network maintenance services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

North Macedonia : Prilep - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar

United Kingdom : Leeds - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235,000 Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 35.6 million Pound Sterling