Tender description

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich Jelcz, MAN i Solaris oraz szyb autobusowych ujętych w specyfikacjach asortymentowych stanowiących załączniki numer 1A, 1B, 1C, 1D i 1E do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich JELCZ, MAN i Solaris oraz szyb autobusowych ujętych w specyfikacjach asortymentowych stanowiących załączniki numer 1AO, 1BO, 1CO, 1DO i 1EO do SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 199-452783
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

Ilekroć w ogłoszeniu mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia MZK.PZ-251-24/18.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie, Pzp lub ustawie Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579, ze zm.).

Wartość udzielonego zamówienia w części 1: 357 951,49 PLN, w tym podstawa: 277 267,60 PLN, opcja: 80 683,89 PLN,

Wartość udzielonego zamówienia w części 2: 767 385,30 PLN, w tym podstawa: 533 498,30 PLN, opcja: 233 887,00 PLN,

Wartość udzielonego zamówienia w części 3: 716 779,90 PLN, w tym podstawa: 426 254,70 PLN, opcja: 290 525,20 PLN,

Wartość udzielonego zamówienia w części 4: 106 141,00 PLN, w tym postawa: 60 251,00 PLN, opcja: 45 890,00 PLN,

Wartość udzielonego zamówienia w części 5: 51 288,47 PLN, w tym podstawa: 32 930,67 PLN, opcja: 18 357,80 PLN.

Main CPV code 34300000

Award details

This tender awarded a total of PLN 1,999,544 to 5 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.0 million

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 – części do autobusów Jelcz

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 – części do autobusów Jelcz

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich Jelcz ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1A do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich JELCZ ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1AO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1AO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Wykonawca zorganizuje na terenie magazynu Zamawiającego depozyt części i podzespołów wg załącznika numer 5A do SIWZ.

Main site or place of performance

Toruń, ul. Legionów 220

Description of options

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich JELCZ ujętych w specyfikacjach asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1AO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1AO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Award criteria

okres gwarancji

10

90

Additional information

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w złożonej ofercie (min. 12 miesięcy) na dostarczone części licząc od daty ich odbioru.

Zadanie nr 2 – części do autobusów MAN

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 – części do autobusów MAN

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1B do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1BO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1BO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Wykonawca zorganizuje na terenie magazynu Zamawiającego depozyt części i podzespołów wg załącznika numer 5B do SIWZ.

Main site or place of performance

Toruń, ul. Legionów 220

Description of options

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1BO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1BO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Award criteria

okres gwarancji

10

90

Additional information

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w złożonej ofercie (min. 12 miesięcy) na dostarczone części licząc od daty ich odbioru.

Zadanie nr 3 – części do autobusów Solaris

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 – części do autobusów Solaris

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1C do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1CO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1CO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Wykonawca zorganizuje na terenie magazynu Zamawiającego depozyt części i podzespołów wg załącznika numer 5C do SIWZ

Main site or place of performance

Toruń, ul. Legionów 220

Description of options

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych części zamiennych do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1CO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę części zamiennych wskazanych w załączniku nr 1CO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Award criteria

okres gwarancji

10

90

Additional information

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w złożonej ofercie (min. 12 miesięcy) na dostarczone części licząc od daty ich odbioru.

Zadanie nr 4 – szyby do autobusów MAN

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 – szyby do autobusów MAN

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1D do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1DO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę szyb wskazanych w załączniku nr 1DO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Wykonawca zorganizuje na terenie magazynu Zamawiającego depozyt szyb wg załącznika numer 5D do SIWZ.

Main site or place of performance

Toruń, ul. Legionów 220

Description of options

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich MAN ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1DO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę szyb wskazanych w załączniku nr 1DO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Award criteria

okres gwarancji

10

90

Additional information

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w złożonej ofercie (min. 12 miesięcy) na dostarczone części licząc od daty ich odbioru.

Zadanie nr 5 – szyby do autobusów Solaris

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 5 – szyby do autobusów Solaris

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik numer 1E do SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1EO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę szyb wskazanych w załączniku nr 1EO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Wykonawca zorganizuje na terenie magazynu Zamawiającego depozyt szyb wg załącznika numer 5E do SIWZ.

Main site or place of performance

Toruń, ul. Legionów 220

Description of options

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo opcji. Opcjonalnym przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w Toruniu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku, nowych szyb do autobusów miejskich Solaris ujętych w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1EO do SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego realizacji opcjonalnego zakresu zamówienia, ale, w przypadku złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania obejmującego dostawę szyb wskazanych w załączniku nr 1EO do SIWZ, będzie zobowiązany do ich dostarczenia po cenach określonych w złożonej ofercie na warunkach określonych w SIWZ.

Award criteria

okres gwarancji

10

90

Additional information

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w złożonej ofercie (min. 12 miesięcy) na dostarczone części licząc od daty ich odbioru.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Airport lighting

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Fire engines

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Norway : Oslo - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Mining, basic metals and related products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Ticket printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 306,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Engines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified