Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a – 5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

3) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Opisu technicznego oferowanego sprzętu: dokładny opis techniczny i/lub katalog producenta, które pozwolą na ocenę zgodności oferowanego sprzętu i jego elementów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 3 pkt. 2 lit. b) niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej niniejszego punktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w ust. 3 pkt. 2 lit. a–c oraz lit. d niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1–2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt 2 lit. a) oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt 1 oraz w ustępie 4 pkt 2 lit. b).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału:

Wykazu dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Dotyczy tylko części czwartej: Do oceny tego warunku Zamawiający przyjmie tylko takie dostawy, których kompletna realizacja mieściła się w okresie maksimum 2 miesięcy. Wymóg ten jest podyktowany złożoną logistyką rozdrobnionej dostawy do wielu obiektów Zamawiającego.

2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 7 do SIWZ - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ – o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Podstawy wykluczenia.

1. Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj. odpowiednio:

1) wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia, w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI. ust. 3 pkt 2 lit. b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 4 pkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca, który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. od 3 do 6 niniejszego rozdziału, Zamawiający zaleca załączenie do oferty zgodnego z poniższą treścią oświadczenia:

„Oświadczam, iż załączone do oferty dokumenty i oświadczenia służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia a także potwierdzeniu,

Że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.”

Wykaz i krótki opis warunków

Uwaga:

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego Zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach w punktach: III.1.1), III.1.2) oraz III.1.3) ogłoszenia. Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SIWZ:

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej:

a) dla części pierwszej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż

20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100) PLN brutto każda.

b) dla części drugiej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż

5 000,00 (słownie: pięć tysięcy, 00/100) PLN brutto każda.

c) dla części trzeciej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż

35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy, 00/100) PLN brutto każda.

d) dla części czwartej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż

70 000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100) PLN brutto każda.

Do oceny tego warunku Zamawiający przyjmie tylko takie dostawy, których kompletna realizacja mieściła się w okresie maksimum 2 miesięcy. Wymóg ten jest podyktowany złożoną logistyką rozdrobnionej dostawy do wielu obiektów Zamawiającego.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 2 niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:30

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala konferencyjna nr 605 (VI piętro).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Sierpień 2020 r. – wrzesień 2020 r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Informacje dodatkowe

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami z SIWZ:

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1) dla części pierwszej: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

2) dla części drugiej: 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

3) dla części trzeciej: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiąc złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

4) dla części czwartej: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

O numerze: PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu ZP-123.2020 na dostawę sprzętu komputerowego, część ....

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument wadialny należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga:

Wadium w formie niepieniężnej musi być wniesione w sposób umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium, tj. ubieganie się u wystawcy o wypłatę kwoty wadium. Dlatego Zamawiający zbada otrzymany drogą elektroniczną dokument przez ten pryzmat. Jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, że aby żądanie Zamawiającego mogło zostać uznane, koniecznym jest dysponowanie przez Zamawiającego dokumentem z własnoręcznym podpisem wystawcy – wówczas dokument ten musi mieć taki walor, a więc być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy. Jeśli natomiast wystarczającym byłaby kopia dokumentu – wówczas taki dokument może mieć postać skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy, z którego zostało wniesione.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl://

Main CPV code 30213300

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa sprzętu komputerowego

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a – 5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40

60

Dostawa sprzętu komputerowego

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a – 5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40

60

Dostawa sprzętu komputerowego

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a – 5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40

60

Dostawa sprzętu komputerowego

Value

PLN Not specified

Dostawa sprzętu komputerowego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a – 5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Hamar - Personal computers

Norway

Value: 50.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Winchester - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 552,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Television services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Network equipment

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Norway : Stokke - Photocopiers

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Floriana - Stationery

Malta

Value: Not specified