Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:

a) 47 kpl. zestawów fotowoltaicznych,

b) 84 kpl. zestawów kolektorów słonecznych.

2. Szczegółowy zakres objęty niniejszym przetargiem nieograniczonym obejmuje: dostawę, montaż oraz uruchomienie następujących urządzeń oraz wykonanie niezbędnej instalacji:

Dla obiektów indywidualnych na terenie Gminy Trzcianne:

a) 3 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 2,03 kWp,

b) 44 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 4,06 kWp,

c) 29 kpl. - kolektory słoneczne ze zbiornikiem 200 l. na ciepłą wodę,

d) 30 kpl. – kolektory słoneczne ze zbiornikiem 300 l. na ciepłą wodę,

e) 25 kpl. – kolektory słoneczne ze zbiornikiem 400 l. na ciepłą wodę.

Miejsce realizacji zamówienia: budynki mieszkalne indywidualne położone na terenie Gminy Trzcianne.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 224-513676

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587777

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587777

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09331100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Trzcianne

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:

a) 47 kpl. zestawów fotowoltaicznych,

b) 84 kpl. zestawów kolektorów słonecznych.

2. Szczegółowy zakres objęty niniejszym przetargiem nieograniczonym obejmuje: dostawę, montaż oraz uruchomienie następujących urządzeń oraz wykonanie niezbędnej instalacji:

Dla obiektów indywidualnych na terenie Gminy Trzcianne:

a) 3 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 2,03 kWp,

b) 44 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 4,06 kWp,

c) 29 kpl. - kolektory słoneczne ze zbiornikiem 200 l. na ciepłą wodę,

d) 30 kpl. – kolektory słoneczne ze zbiornikiem 300 l. na ciepłą wodę,

e) 25 kpl. – kolektory słoneczne ze zbiornikiem 400 l. na ciepłą wodę.

Miejsce realizacji zamówienia: budynki mieszkalne indywidualne położone na terenie Gminy Trzcianne.

3. Zakres przedmiotu zamówienia podzielony jest na dwa następujące etapy:

A. Faza przygotowawcza i dokumentacyjna obejmuje:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień z właścicielami nieruchomości,

2) Wykonanie projektu wykonawczego

3) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń

4) Złożenie 2 kompletnych egzemplarzy projektów u Zamawiającego. Projekty powinny być skompletowane, spięte w segregatorach i złożone na potrzeby Zamawiającego.

5) Wszystkie dokumenty powinny być także nagrane na płytę CD w formacie pdf i przekazane Zamawiającemu –1 egz.

6) przygotowanie wniosków o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej i przekazanie podpisanych przez Właścicieli wniosków do lokalnego zakładu energetycznego (PGE Dystrybucja),

7) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń

W zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji

B. Faza wykonawcza obejmuje:

1) Dostawę, montaż, podłączenie oraz uruchomienie:

a) 47 kpl. zestawów fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika.

b) 84 zestawów kolektorów słonecznych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

2) wykonanie prac demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) niezwłoczne usuwanie z terenu realizacji zbędnych materiałów, oraz odpadów,

4) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku montażu urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

5) przeprowadzenie rozruchu technologicznego.

4. Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz parametry techniczno - użytkowe ujęte są w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Dokument ten stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności zmiany miejsca (adresu) dostawy i montażu instalacji solarnych i zestawów fotowoltaicznych przy utrzymaniu podstawowych parametrów kolektorów słonecznych i zestawów fotowoltaicznych.

Yes

RPPD.05.01.00-20-0191/17

Award criteria

Gwarancja i rękojmia

40 %

60 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Bærums Verk - Radiation monitors

Norway

Value: 757,500 Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling