Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z terminem spłaty od 30.9.2021 do 31.12.2040 na finansowanie spłaty pożyczek, kredytów i obligacji z lat ubiegłych. Kredyt w PLN.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia umowy znajdują się w Załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2357) lub dokumentów równoważnych (potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

12:15

Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, sala narad nr 15, II piętro, POLSKA

Członkowie komisji przetargowej powołani przez Zamawiającego. Otwarcie ofert złożonych za pośrednictwem miniPortalu – UZP następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

https://www.uzp.gov.pl/

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 288) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498); jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) Zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Jaworze. Oddział w Mściwojowie, nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawarte są w pkt 16 SIWZ. Ofertę oraz JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione.

Szczegółowe zapisy dot. elektronizacji znajdują się w SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby kontakt odbywał się poprzez ePuap i miniPortal UZP.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 3a

Warszawa

02-676

+48 224587840

https://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

26 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wądroże Wielkie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Warunki udzielenia kredytu. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej pod warunkiem ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty. Uruchomienie kredytu nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego od daty przekazania dyspozycji na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej na rachunek budżetu Gminy Wądroże Wielkie prowadzony w

Banku Spółdzielczym w Jaworze. Oddział w Mściwojowie nr 12 8647 1020 0215 0130 2000 0007. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa z dniem 30 września 2020 r. lub w dniu następnym po dniu złożenia przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego uruchamiania kredytu. Karencja w spłacie kapitału kredytu do 30.6.2021. Spłata kredytu odbywać się będzie w 4 ratach kwartalnych płatnych w każdym roku do: 31.3., 30.6., 30.9. i 30.12. Pierwsza rata kapitałowa płatna będzie 30.9.2021, a ostatnia 30.12.2040.

Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych został określony w załączniku nr 6 do SIWZ. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych, w każdym roku do: 31.3., 30.6., 30.9. i 30.12. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30.12.2020. Dla wyznaczania wysokości odsetek przyjąć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym. Jeśli termin spłaty raty kapitałowej i/lub odsetek wypadnie w dzień wolny, to będą one płatne w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym 31.3., 30.6., 30.9. i

30.12. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 3M + m, gdzie m jest stałą marżą banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy. WIBOR 3M będzie brany z ostatniego dn. roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie podpisana umowa. Dla potrzeb oferty należy przyjąć WIBOR 3M z 30.6.2020, tj. 0,26 % p.a. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym otwartym u Wykonawcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata skarbnika będzie na deklaracji wekslowej. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazanie środków na rachunek Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 2-krotnej, w całym okresie kredytowania kredytu, prolongaty spłaty raty kapitałowej do 30 dni bez odrębnej decyzji Wykonawcy. O fakcie skorzystania z prolongaty Zamawiający poinformuje bank najpóźniej na 15 dni przed terminem płatności raty, którą zamierza prolongować. W okresie prolongaty raty Wykonawca nie będzie naliczał podwyższonego oprocentowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie roku budżetowego, w zależności od kondycji finansowej

gminy, każdorazowo w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację o kwocie przypadających do zapłaty odsetek najpóźniej na 7 dni przed datą wymagalności.

Main site or place of performance

Gmina Wądroże Wielkie, POLSKA

End

2040-12-31

Description of renewals

Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. Wielkości lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Warunki, na jakich zostaną udzielone: Zamawiający udzieli podobnego zamówienia w przypadku zwiększenia wydatków budżetu Gminy Wądroże Wielkie.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro