This tender in no longer available.

Tender description

1. Zamówienie dotyczy ubezpieczenia Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamiany umowy oraz określenie warunków zmian, zawarto w SIWZ i w projekcie umowy.

3. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert wykonał lub wykonuje usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z łączną sumą ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych (w systemie ryzyk nazwanych bądź all risk) co najmniej 200 000 000 PLN dla każdej pojedynczej umowy (jednostki samorządu terytorialnego) i co najmniej 2 000 000 000 PLN łącznie dla wszystkich wykazywanych usług.

B.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 11.5.3–11.5.4 SIWZ przedkłada:

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

2) Dokumenty określone w punkcie powyżej powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.6.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 11.6.2 SIWZ stosuje się.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11.5.4, składa dokument, o którym mowa w pkt 11.6.1 tiret drugie SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 11.6.2 SIWZ stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Uwaga! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów i oświadczeń wymienionych w punktach 3–6.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

B.2. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.

B.3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

1) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie, co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. W przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie Wykonawca przedkłada potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu potwierdzającego jednoznacznie, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2) wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z łączną sumą ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych (w systemie ryzyk nazwanych bądź all risks) co najmniej 2 000 000 000 PLN dla wszystkich wykazywanych usług (dla pojedynczych usług o łącznej sumie ubezpieczenia nie niższej niż 200 000 000 PLN dla każdej umowy), wraz dokumentami potwierdzającymi fakt należytego wykonania bądź wykonywania tych usług.Wykaz powinien wskazywać podmiot, na rzecz którego była lub jest realizowana usługa, przedmiot, wartości, daty wykonania. Do wykazu należy załączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ);

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy nie będzie złożonych dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

1) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, w szczególności dotyczących:

— przedłużenia okresu ubezpieczenia nie będącego wznowieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na kolejny roczny okres ubezpieczenia, w tym przedłużenia pojedynczych umów ubezpieczenia,

— ubezpieczenia mienia nabytego lub mienia, którego wartość wzrosła w trakcie trwania umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszego postępowania (doubezpieczenie), a także w czasie przygotowywania i prowadzenia postępowania przetargowego – pomiędzy sporządzeniem wykazów mienia a zawarciem umów ubezpieczenia i ich początkiem obowiązywania,

— ubezpieczenia mienia, w stosunku do którego zapotrzebowanie na zawarcie umów ubezpieczenia powstanie po zawarciu umów na podstawie niniejszego postępowania,

— zmiany i rozszerzenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ związane ze zmianą rodzaju lub zakresu działalności prowadzonej przez podmiot, którego dotyczy umowa ubezpieczenia,

— ubezpieczenia nowej jednostki organizacyjnej lub jednostki, w stosunku do której zapotrzebowanie na zawarcie umowy ubezpieczenia powstanie po zawarciu umowy na podstawie niniejszego postępowania,

— ubezpieczeń wynikających z realizowanych inwestycji,

— innych ubezpieczeń dodatkowych i towarzyszących zawieranych doraźnie.

2) W przypadku zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp dotyczących kategorii mienia lub rodzajów działalności objętych postępowaniem i realizowanych automatycznie lub na wniosek ubezpieczającego zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ, zastosowanie będą miały stawki nie wyższe niż wynikające ze stawek zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.

3)W przypadku, gdy charakter zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp uniemożliwia zastosowanie analogii, tj. przyporządkowania zamówienia do jednego z obszarów zamówienia opisanego w SIWZ warunki ubezpieczenia podlegają odrębnym uzgodnieniom.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. W przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie Wykonawca przedkłada inny dokument potwierdzający jednoznacznie, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek spełnia każdy z Wykonawców.

A.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 uPzp, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego. Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi wykazać Wykonawca, każdy z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, inny podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

B.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale II niniejszej SIWZ oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale II niniejszej SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 26 do niniejszej SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji alfa w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie z zastrzeżeniem, że warunek wskazany w pkt 9.2.1 SIWZ każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełnić samodzielnie.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda JEDZ od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – JEDZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – JEDZ dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

10:15

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 2, POLSKA, (patio) za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy pod adresem (https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) w sposób określony w SIWZ.

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Additional information about electronic auction
Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/ na zasadach określonych w rozdziale VII SIWZ.
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-09-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
An electronic auction will be used
tak

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

https://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Tryb udzielenia postępowania – przetarg nieograniczony.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1 200,00 PLN, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

3. Każdy Wykonawca może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferta, jak i wszelkie oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Ofertę należy złożyć w oryginale. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Jeśli oferta jest składana przez przedstawiciela lub pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty; pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5. Dokumenty, jakie powinna zawierać składana oferta:

1) wypełniony i podpisany przez umocowanych przedstawicieli formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) wypełniony i podpisany przez umocowanych przedstawicieli formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3) wypełniony i podpisany przez umocowanych przedstawicieli formularz akceptacji kryteriów dodatkowych – Załącznik nr 3 do SIWZ;

4) wypełniony i podpisany przez umocowanych przedstawicieli formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 26 do SIWZ;

5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zaleca się dołączenie dowodu wpłaty wadium);

6) pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie osób składających ofertę, jeśli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą;

7) komplet ogólnych warunków ubezpieczenia, wzorów umów oraz innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy lub wykaz tych warunków wraz z wskazaniem cech jednoznacznie identyfikujących (pełna nazwa, numer, okres obowiązywania), jeśli Wykonawca wszystkie te warunki i wzory publikuje na swojej stronie internetowej w formie ogólnodostępnej, wraz ze wskazaniem adresu tej strony.

Wszystkie pliki, o których mowa w pkt 18.1. należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09 Main CPV code 66515000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wałbrzych

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Zamówienie dotyczy ubezpieczenia Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym.

3. Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia:

— ubezpieczenie mienia wg formuły „od wszystkich ryzyk” w zakresie ryzyk żywiołowych oraz ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

— ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg formuły „od wszystkich ryzyk”,

— ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznych i elektrycznych (uszkodzeń) wg formuły „od wszystkich ryzyk”,

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie ryzyk ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,

— ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, - Inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7, oraz dokumentach uzupełniających stanowiących Załączniki 8 do 25 do SIWZ.

5. Informacje o charakterze poufnym Wykonawca może uzyskać składając wniosek za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.benefit.net.pl dostępnego w zakładce przetargi, w odnośniku dotyczącym przedmiotowego postępowania, podając dane osoby wnioskodawcy oraz Wykonawcy, którego wnioskodawca reprezentuje.

6. Dane, informacje i dokumenty zawarte w treści SIWZ przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w celu przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla przygotowania oferty i udziału w postępowaniu.

7. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020, poz. 895,z późniejszymi zmianami), Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszelkich danych, informacji i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu.

8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Pzp).

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Wałbrzych, POLSKA

Award criteria

kryteria dodatkowe – warunki ubezpieczenia

40

60

End

2021-09-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Pension fund management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Bootle - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 2.8 million Euro