Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych.

Zamówienie zostało podzielone na trzy (3) Części, tj.:

1) Część 1 – Album jubileuszowy z okazji 30-lecia NFOŚiGW,

2) Część 2 – Folder dot. wdrażania przez NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020,

3) Część 3 – Poradnik Energetyka Gminnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w Części III SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 195-440909

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587706

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587706

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. IX IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, składane są w oryginale w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że JEDZ należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Sposób przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu oświadczenia (JEDZ), o których mowa w pkt. IX.1 IDW:

a) W niniejszym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a nie podpisem złożonym na wersji papierowej dokumentu), na specjalnie przygotowany do tego celu (dedykowany) adres email: Poczta.JEDZ@nfosigw.gov.pl

Uwaga: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie jest dopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b) Oświadczenia Wykonawców składających ofertę wspólnie (pkt. X IDW) składane na formularzu JEDZ powinny mieć również formę dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie podstaw wykluczenia.

c) Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf

d) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, przy czym może skorzystać z narzędzia ESPD (w tym np. z przygotowanego przez Zamawiającego JEDZ w załączniku nr 2 do SIWZ, plik XML) lub innych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, np. w jednym z wyżej wymienionych formatów.

e) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia JEDZ został opisany w pkt. XXIV.7 IDW.

3. Wraz z ofertą należy złożyć

d1) jeden wstępny projekt Albumu jubileuszowego z okazji 30-lecia NFOŚiGW, w kolorze, format 25 cm (+/- 0,20 cm) x 21 cm (+/- 0,20cm). Wstępny projekt zawierać musi wszystkie materiały zawarte w Załączniku nr 4-1 do IDW;

d2) jeden wstępny projekt Folder dot. wdrażania przez NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020, w kolorze, format 21 cm (+/- 0,20 cm) x 21 cm (+/- 0,20cm). Wstępny projekt zawierać musi wszystkie materiały zawarte w Załączniku nr 4-2 do IDW;

d3) jeden wstępny projekt Poradnika Energetyka Gminnego, w kolorze, format 21 cm (+/- 0,20 cm) x 29,7 cm (+/- 0,20cm). Wstępny projekt zawierać musi wszystkie materiały zawarte w Załączniku nr 4-3 do IDW; Szczegóły dotyczące wstępnych projektów zawarto w pkt. XIII.6 IDW.

4. Niniejsze zamówienie jest częścią większego zamówienia na dostawy tego samego rodzaju o łącznej wartości szacunkowej 1 250 902,44 PLN netto.

5. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Adamaszek-Watts - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30; e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl.

Main CPV code 39294100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 118,719

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Album jubileuszowy z okazji 30-lecia NFOŚiGW

Value

PLN Not specified

Album jubileuszowy z okazji 30-lecia NFOŚiGW

W Części 1 przedmiotem zamówienia jest opracowanie redakcyjne, korekta, druk, oprawa i dostarczenie Albumu jubileuszowego z okazji 30-lecia NFOŚiGW – publikacja w języku polskim – 2 000 egz. i w języku angielskim 500 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w Części III SIWZ.

Additional information

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. W kryterium Szata graficzna są podkryteria układ i czytelność tekstu oraz spójność grafiki z prezentowaną treścią - 20 pkt., zastosowana kolorystyka - 10 pkt.

Yes

W przypadku zakwalifikowania przedmiotu umowy w ramach projektu Pomocy Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy może zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Main site or place of performance

Polska

Award criteria

Termin realizacji

40

Szata graficzna

30

30

Folder dot. wdrażania przez NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020

Value

PLN Not specified

Folder dot. wdrażania przez NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020

W Części 2 przedmiotem zamówienia jest opracowanie redakcyjne, korekta, druk, oprawa i dostarczenie Folderu dot. wdrażania przez NFOŚiGW POIiŚ 2014-2020 – publikacja

W języku polskim – 2000 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w Części III SIWZ.

Additional information

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.W kryterium Szata graficzna są podkryteria układ i czytelność tekstu oraz spójność grafiki z prezentowaną treścią - 30 pkt., zastosowana kolorystyka - 20 pkt.

Yes

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Main site or place of performance

Polska

Award criteria

Szata graficzna

50

Termin realizacji

10

40

Poradnik Energetyka Gminnego

Value

PLN Not specified

Poradnik Energetyka Gminnego

W Części 3 przedmiotem zamówienia jest opracowanie redakcyjne, korekta, druk, oprawa i dostarczenie Poradnika Energetyka Gminnego – publikacja w języku polskim – 3 000 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III SIWZ.

Additional information

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 150,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.W kryterium Szata graficzna są podkryteria układ i czytelność tekstu oraz spójność grafiki z prezentowaną treścią - 15 pkt., zastosowana kolorystyka - 5 pkt.

Yes

Projekt Doradztwa Energetycznego

Main site or place of performance

Polska

Award criteria

Termin realizacji

40

Szata graficzna

20

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : St Asaph - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Preston - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 950,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Legal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Event services

Malta

Value: 10,000 Euro

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Lincoln - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 420,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 401,200 Pound Sterling