Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych:

— zadanie nr 1 – dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,

— zadanie nr 2 – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przekaże jednolity europejski dokument zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Warunki realizacji umowy
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia, następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

10:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert 24.6.2020, o godz. 10.00 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA, budynek nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2020-06-24

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – środki ochrony prawnej.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść na czas związania ofertą wadium w wysokości: zadanie nr 1: 20 000,00 PLN, zadanie nr 2: 7 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, tj.: do 24.6.2020, do godz.09,00.

2. Informacje na temat RODO znajdują się w punkcie 19.1 SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1) Strony ustalają, możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego umową modelu lub typu i zastąpienie ich nowocześniejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.

2) W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia.

3) Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt winien być tożsamy z wykazanym w ofercie.

4) Przez tożsamość należy rozumieć sprzęt tej samej marki, który charakteryzuje się co najmniej konfiguracją wyspecyfikowaną w przyjętej przez Zamawiającego najkorzystniejszej ofercie, o nowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, różniący się jedynie symbolem modelu.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik Nr 2, 2A do SIWZ;

d) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą

— oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

e) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność;

f) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Main CPV code 30232100

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Value

PLN Not specified

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Description of options

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Description of options

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Educational equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Vinstra - Touch screen monitors

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Denmark : Kgs. Lyngby - Super computer

Denmark

Value: 6.0 million Danish Krone

Norway : Bærums Verk - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 186,800 Norwegian Krone

Malta : Floriana - Charge cards

Malta

Value: Not specified

Norway : Egersund - Patient-monitoring system

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Pocket computers

Norway

Value: Not specified