This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego helu dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy zakres i warunki określa opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl.

2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.

3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) realizacje polegające na dostawie minimum 300 litrów ciekłego helu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz minimum 3 dostaw helu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

11:30

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SIWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w SIWZ.

5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl.

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.

8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w zarządzeniu nr 180 rektora UW z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.

10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

11. Oferta (formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SIWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx.

12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

13. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SIWZ.

15. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. W tabeli formularza Wykonawca poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu: nazwę firmy producenta sprzętu oraz oznaczenia identyfikacyjne określające oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym markę, typ, model sprzętu (jeśli występują). W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego);

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy.

17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 24111300

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego helu dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy zakres i warunki określa opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

Main site or place of performance

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA.

Yes

First Team FNP

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Market and economic research; polling and statistics

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Norway : Heimdal - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Gravel, sand, crushed stone and aggregates

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Germany : Cologne - Conflict Zones Platform

Germany

Value: 200,000 Euro

Germany : Cologne - Framework Service Contract for Legal Advice on EASA Premises and Related Services

Germany

Value: 675,000 Euro

Norway : Sola - Health services

Norway

Value: 30.2 million Norwegian Krone