This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu użytkowania poprzez wykonanie: centralnej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz robót budowlanych i elektrycznych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie.

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki dotyczące (numeracja zgodna z SIWZ):

5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000, 00 PLN.

5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

5.2.3.1.1. trzy roboty budowlane, w tym dwie roboty polegające na montażu systemów klimatyzacji typu VRF w czynnym budynku* o wartości co najmniej 750 000,00 PLN brutto każda, oraz jedną robotę budowlaną polegającą na montażu systemów klimatyzacji typu VRF w czynnym budynku* o łącznej wydajności systemów nie mniejszej niż 500 kW o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto;

5.2.3.1.2. trzy roboty budowlane polegające na montażu wentylacji mechanicznej o wydajności całkowitej nie mniejszej niż 20 000 m

3

/h każda i o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda;

5.2.3.1.3. trzy roboty budowlane, w tym:

a) dwie roboty polegające na dociepleniu w technologii natryskowej o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda;

b) jedną robotę ogólnobudowlaną o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto, z czego co najmniej dwie zostały wykonane w czynnym budynku *;

5.2.3.2. dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:

5.2.3.2.1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która nadzorowała wykonanie:

— minimum 2 robót budowlanych, z których każda polegała na montażu systemów klimatyzacji typu VRF w czynnym budynku *, każda o łącznej wydajności systemów co najmniej 500 kW,

— co najmniej jednej roboty dotyczącej montażu instalacji wentylacji mechanicznej o wydajności całkowitej nie mniejszej niż 20 000 m

3

/h;

5.2.3.2.2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która nadzorowała wykonanie instalacji odgromowej w czynnym budynku* o kubaturze minimum 10 000,00 m

3

;

5.2.3.2.3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która nadzorowała wykonanie: co najmniej dwóch robót polegających na dociepleniu metodą natryskową za kwotę minimum 150 000,00 PLN brutto każda oraz jednej ogólnobudowlanej na kwotę minimum 200 000,00 PLN brutto, z czego co najmniej jedna została wykonana w czynnym budynku*.

Ww. osoby muszą być wpisane na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uwaga: Osoba wymieniona w pkt 5.2.3.2.1 lub 5.2.3.2.3 musi pełnić funkcję kierownika budowy. Osoba wskazana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać doświadczenie polegające na koordynowaniu 2 wielobranżowych robót na kwotę robót minimum 5 000 000,00 PLN brutto każda, z czego co najmniej jedna była wykonana w czynnym budynku*.

* Poprzez czynny budynek należy rozumieć obiekt, który pomimo prowadzonych prac budowlanych dostępny jest do użytkowania;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostałe warunki zostały wskazane w sekcji „minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów poniżej”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5.2.3.2.4. min. 6 os. posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji (SEP) do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1 kV oraz posiadającymi certyfikat dla personelu wynikający z ustawy z 15.5.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 .r poz 2221 z późn. zm., art. 20 ust. 4 ww. ustawy);

5.2.3.2.5. min. 3 os. posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 dotyczące tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzonego zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ.

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:

— referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,

— inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;

Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do Wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu Wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Zał. nr 7 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1 pkt III a składa dokument, o którym mowa w pkt sekcji III.1.2 pkt IV.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w sekcji III.1.2 pkt IV.1 powyżej stosuje się odpowiednio.

VI. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy w zakresie i w sposób szczegółowo opisany we wzorze umowy.

Wykaz i krótki opis warunków

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt I wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt II.1 dotyczące tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt III powyżej zostały wskazane w sekcji III.1.2 ogłoszenia poniżej

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Ciąg dalszy oświadczeń i dokumentów z sekcji III.1.1 ogłoszenia

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

i) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

IV. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.1.1 pkt III a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. sekcji III.1.1 pkt b– d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt IV powyżej stosuje się.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-03

10:15

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl

Po upływie terminu, o którym mowa w sekcji IV.2.2 ogłoszenia złożenie oferty w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwe.

Składając ofertę wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami SIWZ, zawartymi w szczególności w rozdziałach 2, 6 i 8.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Notice number in the OJ S
2020/S 105-252685

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Electonic ordering will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

Main CPV code 45331000

Bidding information

Bidding deadline

3 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu użytkowania poprzez wykonanie: centralnej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz robót budowlanych i elektrycznych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl/

Zamawiający wymaga aby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierował do wykonywania Zamówienia osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące prace demontażowe, instalacyjne, montażowe, remontowe odpowiadające zakresowi określonemu w dokumentacjach projektowych zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

Yes

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie na niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko i Programu operacyjnego pomoc techniczna.

Additional information

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 zł) na warunkach określonych w Rozdziale 7 SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”.

Award criteria

Doświadczenie Kirownika Budowy

10

Przedłużony okres gwarancji i rękojmi na instalację klimatyzacji

15

Przedłużony okres gwarancji i rękojmi na instalację wentylacji

15

60

End

2021-10-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Landscaping work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Devizes - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 190,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Lift installation work

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified

Norway : Skien - Heating, ventilation and air-conditioning installation work

Norway

Value: Not specified

Malta : Valetta - Site preparation and clearance work

Malta

Value: Not specified