Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.

2. Zamówienie obejmuje 54 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części lub na całość zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, które może udzielić jednemu Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (w zależności od części będą to Załączniki nr 2.1.-2.54).

4. Realizacja umowy (dostaw) poprzez zamówienia częściowe. Realizacja zamówień częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego. Ilości podane w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć w ramach poszczególnych pozycji). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych maksymalną wartością umowy.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 152-348625

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.8 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

System zamknięty do pobierania krwi

Value

PLN 2.8 million

System zamknięty do pobierania krwi

l.p. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość opakowań

1 Probówka plastikowa hematologiczna 2 ml op. a 100 szt 534

2 Probówka plastikowa do krzepnięcia 2,7 ml op. a 100 szt 289

3 Probówka plastikowa biochemiczna 4 ml do wykrzepiania surowicy op. a 100 szt 591

4 Probówka plastikowa biochemiczna 10 ml do wykrzepiania surowicy op. a 100 szt 354

5 Probówka do OB. 1,6-2,0 ml op. a 100 szt 6

6 Próbówka do oznaczania poziomu glukozy, mleczanów, zawartość: fluorek sodu i heparyna sodowa lub fluorek sodu i EDTA-K2 op. a 100 szt 5

7 Probówka plastikowa z heparyna litową 2 ml op. a 100 szt 4

8 Igły systemowe 0,8x25 mm z możliwością wizualizacji napływu krwi przed podłączeniem probówki, dł. komory wizualizacyjnej nie mniej niż 0,7-0,8 mm. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 sztuk lub po 100 sztuk. szt 29 400

9 Igły systemowe 0,9x38 mm. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 sztuk lub po 100 sztuk. szt 12 000

10 Uchwyt j.u. Zamawiąjacy dopuszcza opakowania zbiorcze po 100 sztuk lub po 250 sztuk. szt 36 550

Additional information

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.) lub do wyczerpania wartości maksymalnej Umowy w zakresie poszczególnych części.

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro

North Macedonia : Skopje - Diagnostic agents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.5 million Denar

Norway : Vadsø - Nuclear and radiological protection clothing

Norway

Value: Not specified