Tender description

Przedmiotem zamówienia jest serwis i wsparcie techniczne dla urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych wraz z oprogramowaniem na okres 36 miesięcy (2 części).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,w części I, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie usługi wsparcia serwisowo-technicznego urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy;

W części II tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie usługi wsparcia serwisowo-technicznego urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 25 000,00 PLN brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy;

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 1, zostanie spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu podmiot, który udostępnia, na podstawie art. 22a ustawy Pzp,zasoby takie jak doświadczenie, wówczas zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie jakim udostępnia Wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dla tych podmiotów.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania, w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

4. Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji α;

5. Zamawiający zaleca, w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, do złożenia JEDZ odrębnie na każdą część zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunku udziału, tj:

1) wykazu wykonanych/wykonywanych usług, określonych w ust. 9 pkt. 9.1.2. rozdziału I SIWZ (dla części zamówienia, na które została złożona oferta), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty;

2) dowodów, określających czy usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

Przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokumenty, o których mowa w pkt 6,w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.
Wykaz i krótki opis warunków

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.

3. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp (tj: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L3/16) /dalej: „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w danej części zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia składa także JEDZ dla tych podmiotów.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 powyżej), tj.:

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść zawarta będzie w sekcji VI Informacje uzupełniające,VI.3 Informacje dodatkowe.Procedura

Data
2020-06-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

13:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej: https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg

Otwarcie ofert jest jawne.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

3.Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

8.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty;

8.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty;

8.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty;

8.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty.

9. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie,Wykonawców polegających na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP), oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, przy czym:

9.1. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: „rozporządzenie”) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia;

9.2. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 8 ww. rozporządzenia w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8.

12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

13. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

14. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi załącznik do formularza oferty.

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na mini portalu.

16. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony we wskazanej sekcji w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19 Main CPV code 50312300

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługi serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki CISCO wraz z oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 1 OPZ

Value

PLN Not specified

Usługi serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki CISCO wraz z oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 1 OPZ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki CISCO wraz z oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 1 OPZ.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1800,00 PLN.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Award criteria

Termin dostarczenia danych umożliwiających Zamawiającemu skorzystanie z usługi serwisu i wsparcia technicznego.

40 %

60 %

Main site or place of performance

Warszawa, POLSKA

Usługi serwisu i wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki F5 wraz z Oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 2 OPZ

Value

PLN Not specified

Usługi serwisu i wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki F5 wraz z Oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 2 OPZ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych marki F5 wraz z oprogramowaniem, opisanych w tabeli nr 2 OPZ.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 800,00 PLN.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Award criteria

Termin dostarczenia danych umożliwiających skorzystanie z usługi serwisu i wsparcia technicznego

40 %

60 %

Main site or place of performance

Warszawa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Egersund - Photocopiers

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Metal detectors

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 41.6 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

Norway

Value: Not specified