This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych i wyposażenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-17
Data
2020-03-19
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres: https://wim.eb2b.com.pl/.

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: budynek nr 32 (oddział techniczno-eksploatacyjny), pokój nr 429.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587706

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587706

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Informacje dodatkowe

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia;

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b Rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 Rozdz. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 39130000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Meble biurowe I

Value

PLN Not specified

Meble biurowe I

Meble biurowe I – 16 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 450,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

Main site or place of performance

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

5 %

95 %

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy)

Value

PLN Not specified

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy)

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy) – 4 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

Main site or place of performance

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

5 %

95 %

Meble medyczne

Value

PLN Not specified

Meble medyczne

Meble medyczne – 40 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

Main site or place of performance

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

5 %

95 %

Wyposażenie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie

Wyposażenie – 2 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.

Main site or place of performance

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

5 %

95 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Coffee, tea and related products

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Office furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Malta : Victoria - Sanitary towels or tampons

Malta

Value: Not specified

Norway : Borkenes - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone