Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń dydaktycznych

i laboratoryjnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę biurek, szaf, witryn, stołów, krzeseł i foteli oraz pozostałych mebli, zapewniających funkcjonowanie pracowników.

Ze względu na przeznaczenie, meble muszą spełniać minimalne wymagania trwałościowe, higieniczne, ppoż. i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykaz dostaw w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał 3 dostawy o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każda obejmujące swym zakresem przedmiot zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.

Wykaz i krótki opis warunków

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży jednolity europejski dokument zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,aktualnych dokumentów:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) potwierdzoną za zgodność kserokopię oryginału ważnego certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego, wystawionego przez uprawnioną jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającego posiadanie przez producenta wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż: krzeseł lub foteli lub wyrobów meblowych lub mebli biurowych i ich komponentów;

e) potwierdzoną za zgodność kserokopię oryginału ważnego certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego, wystawionego przez uprawnioną jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającego posiadanie przez producenta krzeseł wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż: krzeseł lub wyrobów meblowych lub mebli biurowych i ich komponentów;

f) wykaz dostaw w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ;

g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2 do SIWZ;

h) wypełniony „Wykaz norm i dokumentów potwierdzających parametry oferowanych produktów” – załącznik nr 6 do SIWZ;

i) oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ, że oferowane meble posiadają parametry określone przez Zamawiającego, spełniają wymagania norm dla mebli biurowych, w tym norm wymienionych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, posiadają odpowiednie atesty oraz certyfikaty, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” i wszystkie zaproponowane rozwiązania, z wyłączeniem poz. 38 zał. nr 3 do SIWZ, są systemowe, seryjnie produkowane, posiadają w oznaczeniu nazwę systemu, typ i model;

j) rysunki techniczne/karty produktu dotyczące ławek z poz. 1 i 2 oraz krzeseł z poz. 3 i 4 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (zał. nr 3 do SIWZ), zawierające informacje o zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, wymiarach i kształtach elementów składowych produktów – pozwalające ocenić czy wymagania Zamawiającego zostały spełnione;

k) atesty i certyfikaty wymienione w poszczególnych pozycjach „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert 2.9.2020 o godz. 10.00, w siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, budynek nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek), POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

WARSZAWA

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść na czas związania ofertą wadium w wysokości 2 500,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, tj.: do 2.9.2020 do godz. 09.00.

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25 nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium do postępowania na dostawę mebli biurowych”, nr sprawy 86/WML/2020.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu;

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie w zakładce „Oferty” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml).

Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT);

c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę

o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

Informacje dot. RODO znajdują się w pkt 19.1 SIWZ.

Grupa kapitałowa

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 1 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

d) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1. lit. f – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

e) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą – oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność;

g) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – środki ochrony prawnej.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 39130000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń dydaktycznych

i laboratoryjnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę biurek, szaf, witryn, stołów, krzeseł i foteli oraz pozostałych mebli, zapewniających funkcjonowanie pracowników.

Ze względu na przeznaczenie, meble muszą spełniać minimalne wymagania trwałościowe, higieniczne, ppoż i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

W przypadku niektórych mebli Zamawiający wymaga potwierdzenia cech użytkowych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, poprzez dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii atestów, świadectw badań, deklaracji, certyfikatów itp. dokumentów wydanych przez uprawnione jednostki niezależne, posiadające aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Zamawiający wymaga, aby rozładunek przedmiotu zamówienia ze środków transportu

i dostarczenie we wskazane miejsca odbył się siłami Wykonawcy.

2. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane, posiadające w oznaczeniu nazwę systemu, typ i model, z wyłączeniem poz. 38 zał. nr 3 do SIWZ.

Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można zestawiać ze sobą

w różnych konfiguracjach, pozwalające w przyszłości na rozbudowę lub modernizację wyposażenia pomieszczeń i nie stanowiące jednostkowego wyrobu.

3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapozna się

z wzorami oklein oraz materiałów Zamawiającego, i na tej podstawie przekaże Zamawiającemu proponowane próbki o wymiarach minimalnych 50 x 50 mm, z których będzie wykonany przedmiot zamówienia i spełniających wymagania określone w zał. nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Po zaakceptowaniu próbek przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy całą partię przedmiotu zamówienia wykonaną z materiałów, w kolorach i fakturach powierzchni takich samych jak zaakceptowane próbki. Akceptacja będzie mieć postać notatki podpisanej przez przedstawicieli stron i wykonanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

5. Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w kolumnie 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wypełniają obowiązkowo wszyscy wykonawcy.

Main site or place of performance

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Cena

60

Okres posiadania ważnych certyfikatów ISO 9001 I ISO 14001

30

Czas trwania gwarancji liczony w miesiącach

10

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling