This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

— wykonanie projektów (w tym wizualizacje) dekoracji zgodnie z OPZ do oceny i akceptacji Zamawiającego,

— dostarczenie elementów dekoracji w miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do złącz energetycznych wszystkie elementy dekoracji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— prowadzenie stałego serwisu i utrzymanie sprawności elementów dekoracji świątecznej oraz instalacji elektrycznej zasilania w okresie ekspozycji,

— wykonanie odinstalowania dekoracji po zakończeniu każdego sezonu ekspozycji, w terminie zgodnym z umową.

Szczegółowy opis znajduje się w rozdz. V SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział IV SIWZ).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1.1. dla części 1 – co najmniej 3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 4 600 000,00 PLN brutto na dostarczenie i instalację zewnętrznych (ulicznych) dekoracji świątecznych wykonanych w technologii LED zasilanych energią elektryczną, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 2 300 000,00 PLN brutto; w tym co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie, instalacji i utrzymaniu min. jednej wielkogabarytowej dekoracji przestrzennej w formie choinki opartej o konstrukcję słupową o min. wysokości 27 metrów, min. 500 szt. dekoracji latarniowych, min. 10 szt. dekoracji przestrzennych wolnostojących o łącznej powierzchni min. 250 m

2

, 50 szt. dekoracji drzew wysokości min. 10 m;

1.2. dla części 2 – co najmniej 3 zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 150 000,00 PLN brutto na dostawę i montaż zewnętrznych (ulicznych) dekoracji świątecznych wykonanych w technologii LED zasilanych energią elektryczną, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 70 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie, instalacji i utrzymaniu dekoracji latarniowych w ilości min. 45 szt.;

1.3. w przypadku składania oferty na część 1 i 2 Wykonawca musi wykazać, że wykonał: (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): co najmniej 3 zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 4 600 000,00 PLN brutto na dostarczenie i instalację zewnętrznych (ulicznych) dekoracji świątecznych wykonanych w technologii LED zasilanych energią elektryczną, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 2 300 000,00 PLN brutto; w tym co najmniej jedna usługę polegającą na dostawie, instalacji i utrzymaniu min. jednej wielkogabarytowej dekoracji przestrzennej w formie choinki o konstrukcję słupową o min. wysokości 27 metrów, min. 500 szt. dekoracji latarniowych, min. 10 szt. dekoracji przestrzennych wolnostojących o łącznej powierzchni min. 250 m

2

, 50 szt. dekoracji drzew w wysokości min. 10 m;

1.4. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Lp. stanowisko – wymagana liczba osób – okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania:

Dla części 1:

1. kierownik budowy* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

2. projektant* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

3. brygadzista* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

4. monter elektryk* – 6 osób – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Dla części 2:

1. kierownik budowy* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

2. brygadzista* – 1 osoba – 3 lata – 3 lata – podstawa dysponowania;

3. monter elektryk* – 3 osoby – 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania.

W przypadku składania oferty na część 1 i 2:

1. kierownik budowy* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

2. projektant* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

3. brygadzista* – 2 osoby – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania;

4. monter elektryk* – 6 osób – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:

— część 1: 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),

— część 2: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);

1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:

— część 1: 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),

— część 2: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

11:00

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, POLSKA, sala 1

Komisja przetargowa – sesja otwarcia ofert jest jawna.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587722

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2023 rok.
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8. zwanej dalej „SIWZ” (rozdział I SIWZ), w tym:

2.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ" w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

2.2. wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.

6. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10 SIWZ.

7. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

— cz. 1: 200 000,00 PLN; cz. 2: 2 600,00 PLN.

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 21. SIWZ (rozdział I SIWZ).

11. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy; zakończenie: cz. 1: 30.3.2023, cz. 2: 1.3.2021.

12. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) pod adresem skrzynki: /ZDMESP/zamowienia.

13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu – szczegółowe zapisy znajdują się w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587722

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 50232110

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023

Value

PLN Not specified

Świadczenie usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023

Świadczenie usługi najmu świątecznych dekoracji świetlnych (LED).

Część 1: dla obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023.

Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR:

— wykonanie projektów (w tym wizualizacje) dekoracji zgodnie z OPZ do oceny i akceptacji Zamawiającego,

— dostarczenie elementów dekoracji w miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do złącz energetycznych wszystkie elementy dekoracji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— prowadzenie stałego serwisu i utrzymanie sprawności elementów dekoracji świątecznej oraz instalacji elektrycznej zasilania w okresie ekspozycji,

— wykonanie odinstalowania dekoracji po zakończeniu każdego sezonu ekspozycji, w terminie zgodnym z umową.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ, rozdział V.

End

2023-03-30

Additional information

Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP: (https://epuap.gov.pl/wps/portal), pod adresem skrzynki: /ZDMESP/SkrytkaESP udostępnionego przez (https://miniportal.uzp.gov.pl) (formularz do komunikacji oraz za pomocą poczty elektronicznej email: [email protected])

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Warszawa, POLSKA

„Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowaniem

Value

PLN Not specified

„Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowaniem

Świadczenie usługi najmu świątecznych dekoracji świetlnych (LED) w ramach budżetu obywatelskiego „Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowaniem.

Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR:

— wykonanie projektów (w tym wizualizacje) dekoracji zgodnie z OPZ do oceny i akceptacji Zamawiającego,

— dostarczenie elementów dekoracji w miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do złącz energetycznych wszystkie elementy dekoracji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— prowadzenie stałego serwisu i utrzymanie sprawności elementów dekoracji świątecznej oraz instalacji elektrycznej zasilania w okresie ekspozycji,

— wykonanie odinstalowania dekoracji po zakończeniu każdego sezonu ekspozycji, w terminie zgodnym z umową.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ, rozdział V.

End

2021-03-01

Additional information

Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP: (https://epuap.gov.pl/wps/portal), pod adresem skrzynki: /ZDMESP/SkrytkaESP udostępnionego przez miniPortal: (https://miniportal.uzp.gov) lub ([email protected])

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Warszawa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Construction work

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.0 million Pound Sterling

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of building installations

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Glasgow - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235,000 Pound Sterling