Tender description

Dostawa odczynników do diagnostyki oraz odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (część nr 1–7).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej – załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informację zgodnie z SIWZ. Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

4) Oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, tj.:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informację zgodnie z SIWZ.

8. Informacja o podwykonawcach:

1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te wykonawca składa w JEDZ, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 rozdziału VII SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informację zgodnie z SIWZ.

— jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych),*

— posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE,*

— nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia;*

5) katalogów lub kart charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równoważności – zapis dotyczy zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych równoważnych.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

Warunki realizacji umowy

Umowa będzie zawarta na okres:

— część 1, 2, 4 – 24 miesiące od daty zawarcia umowy,

— część 4, 5 – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

— część 6, 7 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Częstotliwość dostaw: dostawy sukcesywne (część 1–8) – 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, dla części 2 pozycja 8 – dostawa krwinek w cyklach miesięcznych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin ważności: nie krótszy niż 2/3 okresu ważności od daty dostawy do Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników. Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

10:15

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro, pokój 503, POLSKA

Czas lokalny
10:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Data
2020-06-24

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z ustawą Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część 1 – 6 190,00 PLN,

— część 2 – 445,00 PLN,

— część 3 – 92,00 PLN,

— część 4 – 3 780,00 PLN,

— część 5 – 11 290,00 PLN,

— część 6 – 3 830,00 PLN,

— część 7 – 1 465,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A., nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956 z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/ P/10/2020 dla części ....”. Zaleca się aby kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

2) wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej;

3) oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”;

3) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości:

1) za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium (zaksięgowania na rachunku Zamawiającego);

2) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy;

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy;

4) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

Main CPV code 33696300

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

PLN 903,583

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odczynniki

Value

PLN 206,592

Odczynniki Odczynniki.

Main site or place of performance

Warszawa

Odczynniki do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych

Value

PLN 14,894

Odczynniki do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych Odczynniki do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych.

Main site or place of performance

Warszawa

Odczynniki do testów immunofluorescencyjnych

Value

PLN 3,069

Odczynniki do testów immunofluorescencyjnych Odczynniki do testów immunofluorescencyjnych.

Main site or place of performance

Warszawa

Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) metodą HPLC wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 36 miesięcy

Value

PLN 125,890

Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) metodą HPLC wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 36 miesięcy Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) metodą HPLC wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 36 miesięcy.

Main site or place of performance

Warszawa

Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM

Value

PLN 376,503

Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM

Pełna nazwa części:

Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 36 miesięcy.

Main site or place of performance

Warszawa

Odczynniki i materiały zużywalne do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA przez okres 12 miesięcy

Value

PLN 127,793

Odczynniki i materiały zużywalne do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA przez okres 12 miesięcy Odczynniki i materiały zużywalne do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA przez okres 12 miesięcy.

Main site or place of performance

Warszawa

Część nr 7 – przeciwciała monoklonalne do cytometru FACSLyric

Value

PLN 48,840

Część nr 7 – przeciwciała monoklonalne do cytometru FACSLyric Odczynniki i materiały zużywalne do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA przez okres 12 miesięcy.

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

Ireland : Naas - Educational equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro