Tender description

1. Zamówienie obejmuje wykonanie dostawy odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zamówienie zostało podzielone na 9 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy - zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 7 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy stanowiące przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

Część 1- 30.000,00 zł brutto

Część 2 - 6.000,00 zł brutto

Część 3 – 60.000,00 zł brutto

Część 4 – 90.000,00 zł brutto

Część 5 – 25.000,00 zł brutto

Część 6 – 80 000,00 zł brutto

Część 7 – 30.000,00 zł brutto

Część 8 – 100 000,00 zł brutto

Część 9 – 70.000,00 zł brutto

Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówień w zakresie dostaw odzieży lub obuwia roboczego lub ochronnego lub środków ochrony indywidualnej lub dowolną kombinację ww. asortymentu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

W przypadku składania oferty wspólnej powyższy warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ.

2. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania w/w warunku, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.

7. JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przez podmioty udostępniające potencjał, muszą być sporządzone pod rygorem nieważności wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21,

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3. stosuje się.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

13:00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, pok. 209 A

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-30
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Ponadto Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści w/w oświadczenia Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj.: za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

7. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1). Szczegółowe klauzule dotyczące RODO zawarte są w sekcji 1 SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 18100000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3a Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Ul.29 Listopada 5,16-300 Augustów;ul.Handlowa 6,15-399 Białystok,ul.Wodna 4,11-500 Giżycko;ul.Partyzantów 24,10-522 Olsztyn;ul.Poznańska 19,07-409 Ostrołęka;ul.J.K.Branickiego 17A 15-085 Białystok

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3b Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 1,88-100 Inowrocław i Zarząd Zlewni w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3c Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiace złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice; Zarząd Zlewni w Opolu ZPT Opole ul. Gawędy 66 45-111 Opole – Wróblin

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3d Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Ul.Piłsudskiego 22,31-109 Kraków; ul.Morawskiego 5,30-102 Kraków;ul.Armii Krajowej 10,34-300 Żywiec;ul.Robotnicza 5, 25-662 Kielce; ul.Naściszowska 31,33-300 Nowy Sącz;ul.Długosza 4a,27-600Sandomierz

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3e Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

61-623 Poznań, ul. Czapla 4; 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4; 64-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25a; 62-600 Koło, ul. Prusa 3; 62-730 Dobra, Skęczniew 57

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3f Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Ul.Modrzejewskiego 12,38-200 Jasło; ul.Żółkiewskiego 10,38-400 Krosno; ul.Wybrzeże Ojca Św.Jana Pawła II 6,37-700 Przemyśl; ul.Jagiellońska 17,37–464 Stalowa Wola;ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3g Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Obiekt Hydrotechniczny w Szczecinie, ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3h Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Ul.Zarzecze13b 03-194Warszawa

Ul.P.Warszawskich11,06-400 Ciechanów

Ul.Ekonomiczna 6, 99-400Łowicz

Ul.Młynarska2,97-300Piot.Tryb.

Ul.Parkowa2a 26-600 Radom

Ul.Okrzei 74A 87-800 Włocławek,05-140Serock

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Value

PLN Not specified

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 3i Formularz cenowy

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Magazyn Głównym RZGW we Wrocławiu, 50-966 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 149a.

Award criteria

Termin dostawy

40

60

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Protective and safety clothing

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Outerwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Gloves

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Switzerland : Bern - Luggage, saddlery, sacks and bags

Switzerland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified