Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży identyfikującej dla pracowników Zamawiającego, tj. dla drużyn konduktorskich, maszynistów i kasjerów.

Szacunkowy wolumen zamówienia (tj. wolumen przyjęty do obliczania ceny oferty): marynarka męska (3 601 szt.), spodnie męskie (7 129 szt.), kamizelka męska (1 426 szt.), żakiet damski (620 szt.), spódnica (604 szt.), spodnie damskie (754 szt.), kamizelka damska (703 szt.).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy umowy na dostawę odzieży: przynajmniej jedną na dostawę odzieży identyfikującej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto oraz dwie umowy o wartości powyżej 10 000 PLN brutto każda.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość umów w częściach należycie zrealizowanych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 3 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1943), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie (www.platformazakupowa.pl) (dalej jako „platforma”) – w celu odnalezienia postępowania w polu „szukaj” należy wpisać numer niniejszego postępowania, tj. PZP1-25-43/2020.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia, za pośrednictwem dedykowanego formularza „wyślij wiadomość” dostępnego na platformie następujących dokumentów (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.).Procedura

Data
2020-06-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

12:00

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, POLSKA

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na platformie Open Nexus https://platformazakupowa.pl

Czas lokalny
12:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przeprowadził dialog techniczny, którego przedmiotem była dostawa odzieży identyfikującej. Szczegółowe informacje odnośnie dialogu technicznego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

2.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 18230000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Zamówienie obejmuje dostawy ubiorów, o których mowa w sekcji II.1.4, w ilościach wskazanych w trzech zamówieniach podstawowych, których termin realizacji wynosi 6 tygodni od dnia złożenia danego zamówienia.

2. Zamówienia będą wystawiane kolejno: pierwsze – w terminie 6 tygodni od ostatniego szkolenia (Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić 2 szkolenia w zakresie pomiaru osób w terminie 10 dni od podpisania umowy), drugie – w terminie od 5 do 6 tygodni od daty przekazania pierwszego zamówienia, trzecie – w terminie od 5 do 6 tygodni od daty przekazania drugiego zamówienia.

3. Dodatkowo Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia po 7 kompletów wzorcowych ubiorów damskich i męskich do 15 lokalizacji w terminie 4 tygodni od podpisania umowy.

4. Wykonawca będzie również zobowiązany do realizacji dodatkowych dostaw ubiorów zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Łączna wartość wszystkich ubiorów zamówionych w ramach umowy nie może przekroczyć wartości ceny oferty (obliczonej na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych i liczb zawartych w sekcji II.1.4), przy czym Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień podstawowych o wartości nie mniejszej niż 70 % wartości wolumenu zamówień podstawowych zawartych w SIWZ. W zakresie dodatkowych dostaw, o których mowa w ust. 4, Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia żadnej minimalnej ilości.

Award criteria

Jakość

10

90

Description of options

Zamówienia dodatkowe opisane są w sekcji II.2.4 punkt 4 i 5.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar

Norway : Stokke - Detergents

Norway

Value: 35.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Protective and safety clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Malta : Valetta - Tracksuits

Malta

Value: Not specified

Ireland : Cork - Electronic cards

Ireland

Value: 190,000 Euro

Norway : Oslo - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: 2.2 million Norwegian Krone