This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 olejów do silników gazowych wraz z usługą monitoringu na potrzeby eksploatacji zestawów tłocznych eksploatowanych przez Oddziały PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ, to jest:

Dotyczy 1,2,3,4,6,9,10 części zamówienia:

Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio dla danej części) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ, to jest:

Dotyczy wszystkich części zamówienia:

— Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, określonych w pkt 6.1.2.3 SIWZ (odpowiednio dla danej części) wraz z podaniem przedmiotu dostaw, dat wykonania oraz odbiorców, dla których dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Wykaz dostaw Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie.

— Dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków zaoferowanego rozwiązania równoważnego (jeżeli dotyczy) dla danej części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia, tj.:

W części 1 zamówienia:

• kartę katalogową (lub inny dokument), z której wynikać będzie, że zaproponowany olej wyprodukowano na bazie z grupy II, III lub wyższej wg. klasyfikacji API i posiada wymagany wskaźnik lepkości.

• dokumenty (np. wyniki testów) potwierdzające niezmienność parametrów fizyko-chemicznych oleju, po przepracowaniu min. 2000h na silnikach Waukesha.

• kartę charakterystyki oleju.

W części 4 zamówienia:

• oświadczenie, że dostarczy nieodpłatnie 12 500 litrów oleju na wymianę w pięciu motosprężarkach GMVH-12.

• kartę katalogową, z której wynikać będzie posiadanie przez oferowany produkt równoważnych właściwości fizykochemicznych.

• kartę charakterystyki oleju.

W części 5, 6, 7 i 8 zamówienia:

• oświadczenie producenta maszyn o braku przeciwskazań w zastosowaniu oferowanego oleju.

• kartę charakterystyki oleju.

W części 2, 3, 9, 10 zamówienia:

• kartę charakterystyki oleju.

— Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.2. SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.3. lit. a) SIWZ;

Uwaga!! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ - Projekt umowy.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dotyczy części 1 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 50 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 2 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 30 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 3 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 10 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 4 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 15 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 5 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 1 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 6 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 5 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 7 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 1 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 8 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 500 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 9 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 5 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku;

Dotyczy części 10 zamówienia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie dostawy w sumie nie mniejszej niż 5 000 litrów olejów na rzecz jednego zamawiającego w ciągu jednego roku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dotyczy części 1 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Dotyczy części 2 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

Dotyczy części 3 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

Dotyczy części 4 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

Dotyczy części 6 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

Dotyczy części 9 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

Dotyczy części 10 zamówienia:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-21
Warunki otwarcia ofert

2020-01-21

12:00

W siedzibie Zamawiającego, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.

4. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt. 12.6 SIWZ.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

nie dotyczy

nie dotyczy

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w

Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

Podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie

Internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera Dział VI

Ustawy Pzp.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09211000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Waukesha.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Waukesha.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Waukesha.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Shell Mysella MA40 (S3 S 40).

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Shell Mysella MA40 (S3 S 40).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Shell Mysella MA40 (S3 S 40).

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Mobil Pegasus 1.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Mobil Pegasus 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Mobil Pegasus 1.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Komotol SAE 40.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Komotol SAE 40.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Komotol SAE 40.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Glygoyle 11.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Glygoyle 11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Glygoyle 11.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Shell Morlina S2 B150.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Shell Morlina S2 B150.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Shell Morlina S2 B150.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Lotos Transmil SP 68.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Lotos Transmil SP 68.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Lotos Transmil SP 68.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Klüber Summit NGSH 68.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Klüber Summit NGSH 68.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Klüber Summit NGSH 68.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Mysella S5 S 40.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Mysella S5 S 40.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Mysella S5 S 40.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

Dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Jenbachera.

Value

PLN Not specified

Dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Jenbachera.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju Shell Mysella XL40 (S5 N 40) do silników Jenbachera.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla danej części).

Additional information

Ad. II.2.7) - Umowa obowiązuje od momentu zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Projektu Umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku.

Main site or place of performance

Oddział PGNiG w Sanoku, w Zielonej Górze i w Odolanowie.

SIMILAR TENDERS

Norway : Mosjøen - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 14.3 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Strumica - Natural gas

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Arendal - Petroleum and distillates

Norway

Value: 48.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Norway

Value: 176.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Electrical power systems design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling