This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup subskrypcji licencji do obecnie użytkowanego oprogramowania antywirusowego lub zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe zapewniające ochronę antywirusową dla 50 000 użytkowników sieci Intranet i innych sieci wydzielonych, sieci w jednostkach Policji oraz szkołach Policji wraz ze wsparciem technicznym, asystą techniczną i serwisem systemu antywirusowego.”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1 (jedno) zamówienie obejmujące dostarczenie minimum 10 000 licencji oraz świadczenie wsparcia/serwisu systemu antywirusowego w reżimie 24/7/365, trwającego nie krócej niż 12 miesięcy, o i łącznej wartości zamówienia co najmniej 230 000,00 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał::

5.1.1 dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dowodami, o których mowa powyżej, są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

(Należy także wypełnić oświadczenie zawarte w dokumencie JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, podczęści C: Zdolność techniczna i zawodowa pkt 1b w odniesieniu do warunków postawionych w przedmiotowym postępowaniu (rozdział VI ust. 1 SIWZ).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-29
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Warunki otwarcia ofert

2020-07-29

10:40

ul. Domaniewska 36/38, Warszawa, POLSKA.

Czas lokalny
10:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie wymagał:

5.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

5.2.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

5.2.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tj.).

6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty opisane w ust. 6 SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 48761000

Bidding information

Bidding deadline

29 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup subskrypcji licencji do obecnie użytkowanego oprogramowania antywirusowego lub zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe zapewniające ochronę antywirusową dla 50 000 użytkowników sieci Intranet i innych sieci wydzielonych, sieci w jednostkach Policji oraz szkołach Policji wraz ze wsparciem technicznym, asystą techniczną i serwisem systemu antywirusowego.”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.

Start

2020-09-01

Additional information

Wykonawca wnosi wadium, 10 000,00 PLN. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Award criteria

K2 – czas usunięcia awarii

25

K3 – czas udzielenia odpowiedzi do konsultacji technicznej

15

60

End

2023-09-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hartlepool - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Real time operating system software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling