Tender description

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej z podziałem na zadania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT od Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktur VAT za przedmiot umowy jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.

2. Faktury zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

11:00

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert. Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na platformie Zamawiającego. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34, POLSKA o godz. 11.00.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9 w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ);

2. wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę pojazdów;

3. wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 6 projektu umowy lub w odległości do 50 km od granic danego miasta oraz autoryzowany serwis blacharsko – lakiernicze w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 6 projektu umowy lub w odległości do 50 km od granic danego miasta.

Uwaga.

Na etapie realizacji umowy (przy podpisaniu protokołu odbioru pojazdów), Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

8. 1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

— zadanie nr 1: 1 300,00 PLN,

— zadanie nr 2: 2 600,00 PLN,

— zadanie nr 3: 700,00 PLN,

— zadanie nr 4: 1 500,00 PLN.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzoną przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Izby

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

21 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Belkasoft + Office Documents and SQL Viewer + Mobile Device Analysis + file System Explore

Value

PLN Not specified

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Belkasoft + Office Documents and SQL Viewer + Mobile Device Analysis + file System Explore Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Belkasoft + Office Documents and SQL Viewer + Mobile Device Analysis + file System Explorer w ilości 12 szt. (numery kluczy sprzętowych: 3AFD5068, 3AFD504A 3AFD50DB 3AFD5048 3AFD50E2 3AFD5066, 3AFD5026, 3AFD50CB, 3AFD51A3, 3AFD4EB1, 3AFD4F05, 3AFD5104) lub rozwiązanie równoważne.

Award criteria

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji zamówienia

40

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania UFED 4PC Ultimate w ilości 5 szt.

Value

PLN Not specified

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania UFED 4PC Ultimate w ilości 5 szt. Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania UFED 4PC Ultimate w ilości 5 szt. (numery kluczy sprzętowych: 9705907/1618075277, 9706233/462268181, 462168324/9613122, 1241103268/9613141, 231299189/9607782) lub rozwiązanie równoważne.

Award criteria

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji zamówienia

40

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Axiom Complete w ilości 3 szt.

Value

PLN Not specified

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Axiom Complete w ilości 3 szt. Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Axiom Complete w ilości 3 szt. (numery kluczy sprzętowych: B201705120001883, B201705120003018, B201705120003550) lub rozwiązanie równoważne.

Award criteria

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji zamówienia

40

Przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania MOBILedit Forensic Express Pro w ilości 9 sztuk

Value

PLN Not specified

Przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania MOBILedit Forensic Express Pro w ilości 9 sztuk Przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania MOBILedit Forensic Express Pro w ilości 9 sztuk (sześć ostatnich znaków licencji: (...) 8ZX6PI, (...) 7HM6DV, (...) 9QG7HX, (...) 453TMA, (...) 6CQHWT, (...) EMG6SQ, (...) 34G5GR, (...) 197PVT, (...) 2MI97A lub rozwiązanie równoważne

Award criteria

Cena oferty brutto

60

Termin realizacji zamówienia

40

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Newport - Application service providers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Stokke - Photocopiers

Norway

Value: Not specified

Malta : Malta - Learning Management System (LMS) Helpdesk and Maintenance

Malta

Value: 540,000 Euro

United Kingdom : Abingdon - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Switzerland : Lausanne - File servers

Switzerland

Value: Not specified