Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 182-411512

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który 2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą:

W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, jakościowo potwierdzonych przez producenta urządzeń drukujących do oferty należy dołączyć dokument wydany przez producenta/przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, który potwierdza, jakość oferowanych produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. Ponadto Wykonawca musi złożyć Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ust. 6 rozdziału VII SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 5.1.2 wykazu dostaw wykonanych, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ; 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 5.2.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 5.2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 5.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 5.2.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego; 5.2.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5.2.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiega w czego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5.2.7 oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 5.2.8 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 5.2.9 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pełna lista dokumentów znajduje się w ust. 5 rozdziału VII SIWZ. Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć określa rozdział VI i VII SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Main CPV code 48000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 795,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 795,000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Additional information

Termin końcowy realizacji zamówienia 14.12.2018 r. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Award criteria

Cena oferty brutto

60

Okres gwarancji na oferowane urządzenia

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Fuels

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Burnley - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - Computer equipment and supplies

Luxembourg

Value: 36,000 Euro

United Kingdom : Bradford - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bromley - Printers and plotters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling